อพท.พื้นที่พิเศษ๔ ร่วมกับเทศบาลเมืองสวรรคโลกสร้างนักสื่อความหมายเชิงสร้างสรรค์ให้กับสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts and Folk Art)

0
87

 

อพท.พื้นที่พิเศษ๔ ร่วมกับเทศบาลเมืองสวรรคโลกสร้างนักสื่อความหมายเชิงสร้างสรรค์ให้กับสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts and Folk Art)

สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ (อพท.๔) ภายใต้ดร.ประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการพื้นที่พิเศษ๔ มอบหมาย นางชวมล แพจุ้ย จนท.อพท.๔ จัดกิจกรรม “อบรมนักสื่อความหมายชุมชนสร้างเรื่องราวทางการท่องเที่ยว “ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ เทศบาลเมืองสวรรคโลก ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย กิจกรรมในครั้งนี้ อพท.๔เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับทางความสามารถของพื้นที่ ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์จังหวัดสุโขทัย พัฒนานักสื่อความหมายเยาวชน ฝึกการเป็นนักเล่าเรื่อง หรือนักสื่อความหมายที่ดี เชื่อมโยงนำเสนอเรื่องราวในท้องถิ่นโดยเข้าถึงธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งสวรรคโลกมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย อาทิ Sawankhalok Street Art Walking Street พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (สวรรคนายก) ศาลหลักเมือง สถานีรถไฟสวรรคโลก

🌟วัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรม ได้แก่
๑.เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เมืองสวรรคโลก ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
๒.เพื่อสร้างนักสื่อความหมายชุมชนเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ผู้มาเยือน ที่มีมากขึ้นทุกปี
๓.เพื่อเยียวยาและฟื้นฟู มาตราการช่วยเหลือมัคคุเทศก์ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ภายหลังสถานการณ์ COVID ๑๙ คลี่คลาย 
๔.เพื่อสร้างมูลค่าให้กับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในจังหวัดสุโขทัย
๕.เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก covid ๒๐๑๙ ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๔๐คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก(โรงเรียน)รร.เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์และ(โรงเรียน)รร.เมืองสวรรคโลก
🔺วันเสาร์ที่ ๒๕ กค ๒๕๖๓
พิธีเปิดโดยนายทองพูล รู้สมัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก ,นายสุรชาติ บุญญฤทธิ์ หัวหน้าสำนักปลัด ,จ.ส.อ สทิส โวหาร รองปลัด,ผอ.พิกุลทอง สนิทอินทร์ รร.เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
,ผอ.ศิริชัย สุโภชน์ รร.เมืองสวรรคโลก มอบนโยบายให้กับนักเรียนเเละผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน
⏰ช่วงเช้า
กิจกรรมเรียนรู้ คุณสมบัติการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี
จากนาย ณรงค์ชัย โตอินทร์ วิทยากรมัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกโลก กระบวนการสร้างเรื่องราวทางการท่องเที่ยวและทีมจนท.อพท.๔
⏰ช่วงบ่าย
แบ่งกลุ่มให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกเล่าทุกคน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากครูผู้สอน

🔺วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กค ๒๕๖๓
✅เรียนรู้ พิมพ์พระ พิมพ์ใจ❤ ณ บ้านพระพิมพ์ลักษมณศิลป์ โดย” พี่กบ”นายณรงค์ชัย โตอินทร์
✅ชมศิลปะบนถนนสังคโลก จากปราชญ์ ชุมชน ปองเลิศ เฉลิมสิริโรจน์ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองเก่าชมเรียนรู้ถนนสังคโลก
✅ทานอาหารถิ่น “ปิ่นโต ปูเสื่อ ” ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย
✅สรุปบทเรียน พร้อมรับใบประกาศนียบัตร
ขอขอบคุณวิทยากร “พี่กบ “”พี่หน่อง ”
ขอบขอบคุณคณะครูทุกกท่าน
ขอบคุณผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลกทุกท่าน
ดำเเนินการโดย นางชวมล แพจุ้ย นางสาวชรินทร์ทิพย์ อ่อนสุวรรณ จนท.อพท.๔
ภาพเเละข่าว โดย อารีฟาน โต๊ะหมัดและ จนท.ประสานงานโครงการอพท.๔