สโมสรสี่แควเข้าร่วมประชุมภาคครั้งที่1/2563-2564

0
18
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

สโมสรสี่แควเข้าร่วมประชุมภาคครั้งที่1/2563-2564
วันศุกร์ที 25 กรกฎาคม 2563 สโมสรสี่แควเข้าร่วมประชุมภาคครั้งที่1/2563-2564 โดยการนำของ ดร.ผกาพราณ ฮั่นตระกูล นายกสโมสร เลขาธิการ เหรัญญิก ประธานฝ่ายบริการเด็ก ภาคคำ่มีการมอบรางวัลสโมสรดีเด่นระดับต่างๆพร้อมบุคคลที่สร้างคุณความดีในการช่วยเหลือสังคม#We serve#