อบจ.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร “การปรับเปลี่ยนทรงเสื้อผ้า”

0
13
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

อบจ.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร “การปรับเปลี่ยนทรงเสื้อผ้า”
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 สิบเอก พิทยา นาคกุญชร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2563 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร “การปรับเปลี่ยนทรงเสื้อผ้า โดยมี บาทหลวง ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์ เจ้าอาวาสวัดคาทอลิก แม่พระรับสารตาคลี และประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนครสวรรค์ และผู้พิการทุกประเภทเข้าร่วมอบรม ให้การต้อนรับ และมี นายพิสิษฐ์ สุวรรณศรี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิ์การ อบจ.นครสวรรค์ กล่าววัตถุประสงค์ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 20(3) กำหนดให้คนพิการมีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การให้บริการที่ได้มาตรฐาน การคุ้มครองแรงงาน มาตรการเพื่อการมีงานทำ ตลอดจนได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และบริการสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีหรือความช่วยเหลืออื่นใด เพื่อการทำงานและประกอบอาชีพของคนพิการ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของกฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครสวรรค์ และชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนครสวรรค์ กำหนดจัดอบรมฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ หรือผู้ดูแลผู้พิการที่มีความรู้เบื้องต้นในการเย็บเสื้อผ้า จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตร การปรับเปลี่ยนทรงเสื้อผ้า 2.หลักสูตร การประดิษฐ์ผ้าด้นมือระยะเวลาการอบรม หลักสูตรละ 3 วัน โดยกำหนดการอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมหลักสูตร การปรับเปลี่ยนทรงเสื้อผ้า ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2563 ณ วัดคาทอลิก โบสถ์แม่พระรับสาร อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้เข้ารับการอบรมเป็น ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการอำเภอตาคลี ซึ่งอบรมในครั้งนี้จะได้รับความรู้ และฝึกภาคปฏิบัติ จะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ภาพ/ข่าว สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์