สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับโรงเรียนพยุหะพิทยาคม จัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

0
172

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ร่วมกับโรงเรียนพยุหะพิทยาคม จัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
นำโดย นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์วุฒิสภา ร่วมกับ นายพงษ์เทพ เจริญไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม จัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา(สภาจำลองสัญจร) พร้อมทั้งทำบันทึกความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในสถานบันการศึกษาภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เช่น การจัดงานในวันสำคัญทางการเมืองการปกครอง การส่งเสริมการแสดงออกทางการเมือง การร่วมรณรงค์ในกิจกรรมทางการเมือง การทำสื่อสร้างสรรค์ทางการเมือง
ณ หอประชุมโรงเรียนพยุหะพิทยาคม( เสียงสัมภาษณ์ นายพงษ์เทพ เจริญไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม )