อพท.พื้นที่พิเศษ ๔ ร่วมภาคีเครือข่ายทางการท่องเที่ยวจังหวัดตาก ลงพื้นที่ประเมินการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT Thailand) ครั้งที่ ๑ ณ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านป่าไร่เหนือ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักงานพื้นที่พิเศษ๔ ภายใต้ ดร.ประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ๔ เเละมอบหมายให้ทีมCBT จัดประชุมประเมินการเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่นำไปสู่ความยั่งยืน ตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT Thailand) ครั้งที่ ๑ ณ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านป่าไร่เหนือ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตากโดยมีคณะกรรมการ คุณจักรกฤษณ์ เองฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก,คุณฐิติภัทร จิตรโก เจ้าหน้าการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก,คุณนาท บัวแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก,คุณปองเลิศ เฉลิมสิริโรจน์ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองเก่า. การประเมินในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์
๑. พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้สามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ได้
๒. เพื่อยกระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเกณฑ์การพัฒนาการ ท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand)
📋ซึ่งมีโปรแกรมการท่องเที่ยวดังนี้
🔺ถ้ำซามูไร จากคำบอกเล่าของผู้ใหญ่ในหมู่บ้านสืบต่อกันมาว่า ในอดีตสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ถ้ำแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ทหารญี่ปุ่น ได้นำอาวุธ เช่น ปืน มีดดาบมาเก็บไว้ในถ้ำ เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงคราม ก่อนยกทัพกลับ ก่อนยกทัพกลับ ได้นำเกลือมาโรยไว้เพื่อทำลายอาวุธและระเบิดปิดปากถ้ำไม่ให้ใครเข้าไป
🔺วัดพระธาตุดอยภูกา(วัดตีนธาตุ) เป็นวัดที่เกิดขึ้นจากรอยพระพุทธบาทมีบันไดทางขึ้น ๒๖๕ ขั้น ภายในบริเวณวัดจะเห็นซุ้มประตูทางเข้าและวิหารแบบสถาปัตกรรมแบบพม่า
🔺บ้านภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและศิลปะวัฒนธรรมของชาวปกาเกอะญอ เช่น อุปกรณ์ดักสัตว์ การจักสานและเครื่องดนตรีเป็นต้น.
🔺กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ การจักสานทางมะพร้าว
เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำของเล่น จากธรรมชาติของชาวปกาเกอะญอ
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ อพท.๔ ต้องการให้เกิดการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายทางการท่องเที่ยวจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาร่วมระดมความคิดเห็นในมุมมองการพัฒนาทุกมิติ ทุกด้านข้อคิดเห็นทุกความคิดเห็น ชุมชนท่องเที่ยวบ้านป่าไร่เหนือ ซึ่งจะนำไปปรับแก้ไขเพิ่มศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว normal ต่อไป
✅ดำเนินการโดย นางสาวบุญเลียม ชุมภู เจ้าหน้าที่ อพท.๔
📸ภาพข่าวโดย นางสาวไอรดา เกษรสกุล,นางสาวจุฑามาศ บุญค้ำ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ อพท.๔
📝รายงานข่าวโดย นางสาวพนาวรรณ บัวคำ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ อพท.๔