“ทส.จับมือ มท.ร่วมรับฟังนโยบายปลูกป่า และป้องกันไฟป่า พื้นที่ภาคเหนือ!!

0
42

“ทส.จับมือ มท.ร่วมรับฟังนโยบายปลูกป่า และป้องกันไฟป่า พื้นที่ภาคเหนือ!!

ด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดทำ “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” ครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ และการฝึกอบรม “จิตอาสา”

เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน

ล่าสุด พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ผอ.ศอญ.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า พร้อมมอบนโยบายการฟื้นฟูป่า รักษาต้นน้ำ และควบคุมไฟป่า ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

โดย ผอ.ศอญ. ได้กล่าวแสดงความยินดีที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กระทรวงมหาดไทย ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดทำ “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงให้ความสำคัญและห่วงใยในเรื่อง “น้ำ” และ “ป่า” โดยทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ พระราชทานคำแนะนำ ตลอดจนพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเยียวยาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งรวมถึงปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในการปลูกป่าพร้อมกันทั่วประเทศ ต้องมีความร่วมมือกันตามพระบรมราโชบาย โดยในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก้ปัญหาที่ป่าต้นน้ำ ต้องมีขั้นตอนการดำเนินงาน การกำหนดพื้นที่เป้าหมาย มีแผนงานและโครงการ และผู้รับผิดชอบต้องชัดเจน สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ รวมถึงกำหนดกิจกรรมจิตอาสา เครื่องมือ และวิธีการดำเนินงานให้มีความชัดเจน ในเรื่องการแก้ปัญหาเขาหัวโล้น ให้เปลี่ยนพฤติกรรมปลูกพืช ด้านงบประมาณในการดำเนินงาน ให้พิจารณาปรับใช้ของแต่ละหน่วยงาน

สำหรับเรื่องกล้าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ได้จัดเตรียมกล้าไม้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน ซึ่งประชาชนจะต้องเกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นการปลูกป่าในใจคน ได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานการประชุมมอบนโยบายตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ในครั้งนี้ ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้บรรยายเรื่อง “การขับเคลื่อนภารกิจงานฟื้นฟูป่า รักษาต้นน้ำ และควบคุมไฟป่า” โดยนำเสนอข้อมูลพื้นฐานในเรื่อง ดิน น้ำ ป่า ของประเทศ การบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ตามแนวพระราชดำริ โดยให้มีการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก อนุรักษ์ดินและน้ำ สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น และปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง โดยมีตัวอย่างความสำเร็จ 6 พื้นที่ ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย​ และสุราษฎร์ธานี และนำเสนอกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนงานฟื้นฟูป่า รักษาต้นน้ำ และควบคุมไฟป่า โดยให้นำเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้​  ยังได้มีการสาธิตการฝึกปฏิบัติปัญหาที่บังคับการ (CPX) การฟื้นฟูป่า รักษาป่าต้นน้ำ และควบคุมไฟป่า  โดยได้มีการจำลองสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรง และแนวทางในการบังคับบัญชาและติดตามสถานการณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดในรูปแบบ Single Command รวมทั้งการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาของหน่วยงานต่าง ๆ

จากนั้น​ได้จัดให้มีพิธีตรวจความพร้อมกำลังพลโครงการปลูกป่า​ และป้องกันไฟป่า​ และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ระดับปฏิบัติการ (ระดับอำเภอ ระดับตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จำนวน 150 คน

โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำกล่าวปฏิญานตน​จิตอาสาพระราชทาน​ โดยมี พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ผอ.ศอญ.) ประธานในพิธี และคณะ

พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช​ อธิบดีกรมป่าไม้ และรองแม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าวด้วย!!

###############################