“อพท.4 ร่วมกับ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอ่างทอง จัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

0
49
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“อพท.4 ร่วมกับ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอ่างทอง จัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) ภายใต้ ดร.ประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 มอบหมายให้ทีม CBT ร่วมกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอ่างทอง จัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายโชคชัย ถมอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ฯ ในวันนี้
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา
2. เพื่อปลูกป่าเพิ่มพื้นที่เขียวในเขตตำบลอ่างทอง จำนวน 10 ไร่
3. เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้
4. เพื่อปลูกป่าปรับภูมิทัศนียภาพและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และประกอบกับการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและช่วยปรับปรุงทัศนียภาพของป่าชุมชนพุทธอุทยานพระพุทธบาทเขาพริก หมู่ที่ 15 บ้านมอสำราญ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ให้มีสภาพสวยงามขึ้น ร่มรื่นขึ้น และเพื่อให้ชุมชนใช้ประโยชน์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน
ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยได้รับการสนับสนุนดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้จาก อพท. 4 อบต.อ่างทอง หน่วยกันรักษาป่าที่ กพ.3 (ไตรตรึงษ์) ได้สนนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการจัดกิจกรรม และศูนย์เพาะชำกล้าไม้กำแพงเพชรได้สนับสนุนต้นพันธุ์กล้าไม้และนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งตาพุกได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ดำเนินการโดย : นางสาวไพลิน พุ่มจันทร์ และนางสาวชรินทร์ทิพย์ อ่อนสุวรรณ จนท.อพท.4
รายงานข่าวโดย 📃: นางสาวสิรินาถ อยู่แย้ม เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ อพท.4😊