a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“สส.วีระกรนำคณะอนุกรรมาธิการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาลงพื้นที่ จ.นครสวรรค์ รับฟังความคิดเห็น และศึกษาดูงานสภาพปัญหาการขาดแคลนน้ำ และสภาพปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้น!!

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.63 นายวีระกร คำประกอบ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ คนที่ 1 และประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา พื้นที่ จ.นครสวรรค์ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ ในการนี้ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายศุภชัย มโนการ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ ได้รายงานสภาพปัญหา และแผนการปรับปรุงคลองบางประมุง เพื่อพิจารณาการบริหารจัดการน้ำให้ครอบคลุมทั้งระบบ รวมถึงผลกระทบต่อราษฎร

โดยมีคณะอนุกรรมาธิการฯ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ติดตาม พร้อมรับฟังความคิดเห็นและปัญหาจากประชาชน จุดที่ 1 พื้นที่ศึกษาดูงาน และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ศึกษาดูงานปรับปรุงคลองบางระมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ จุดที่ 2 ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังสภาพปัญหาการขาดแคลนน้ำ และสภาพปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้น ณ ห้องประชุม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

ในการประชุมดังกล่าวมี ส.ส.นิโรจน์ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ เขต 6 ร่วมรับฟังปัญหาด้วย โดยมีคณะกรรมาธิการที่ร่วมลงพื้นที่ ได้แก่ ส.ส.วีระกร คำประกอบ รองประธานคณะกรรมาธิการฯลฯ คนที่ 1 ประธานอนุกรรมาธิการฯ (ส.ส.นครสวรรค์ เขต 2) ส.ส.สัญญา นิลสุพรรณ กรรมาธิการ (ส.ส.นครสวรรค์ เขต 3) ส.ส.สุชาติ ศรีบุษกร กรรมาธิการ (ส.ส.พิจิตร เขต 3) ส.ส.อนุชา น้อยวงศ์ โฆษกคณะกรรมาธิการ (ส.ส.พิษณุโลก เขต 3 ) ส.ส.เพชรภูมิ อาภรรัตน์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ (ส.ส.กำแพงเพชร เขต 2) นายบุญเลิศ เหลืองกอบกิจ กรรมาธิการ นายสำเริง แสงภู่วงศ์ อนุกรรมาธิการ และนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัตร อนุกรรมาธิการ พร้อมด้วย คุณพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ ประธานชมรม Fcสัญญาใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงาน กับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบและคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา สภาผู้แทนราษฎร

###############################