รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เปิดการสัมมนา (Forum) “ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

0
50

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เปิดการสัมมนา (Forum) “ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ” วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นางสรัลพัชร ประโมทะกะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
เป็นประธานเปิดการจัดสัมมนาฯ ภายใต้โครงการดังกล่วข้งตัน เป้าหมายผู้เข้าร่วมชับฟัง
การสัมมนาฯ เป็นเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมขนผู้ผลิตสินด้กษรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
จำนวน ๓๐ คน จากแต่ละอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ โคย นายประดิษฐ ภู่พัด พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.โอภาส เพี้ยนสูงเนิน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต(0BA)คณะริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง /อาจารย์รุ่งลักษณ์ นาคสังข์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการมหาวิหยาลัย
ราชภัฏกพสตรี(ลพบุรี) และคุณอัศวิน ไขรัศมี กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสระบุรี
วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนาฯ ครั้งนี้ และที่สำคัญ สำนักงานฯ
ได้บูรณาการการทำงานกับส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงานภษตรและสหกรณ์
จังหวัดๆ เภษตรจังหวัดๆ อุตสาหกรรมจังหวัดฯ พัฒนาชุมขนจังหวัดฯ หอการค้าจังหวัด สภาเภษตรกรและ
BCนb จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้สินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ของจังหวัตนครสวรรค์ เป็นที่รู้จัก
ของผู้บริโภค อย่างแพร่หลายและสามารถออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น