วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาพยาบาลใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

0
72
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาพยาบาลใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งให้ผู้ปกครอง และนักศึกษาพยาบาลใหม่ทุกคนตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนการลงทะเบียนรายงานตัวทุกคน และระษาระยะห่างทางสังคม และให้ผู้ปกครอง 1 ท่านต่อนักศึกษา 1 คน เข้ารับฟังคำชรี้แจงในการปฐมนิเทศ โดย ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสรรค์ ได้แนะนำโครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยฯ แนะนำคณะผู้บริหารและคณาจารย์ รวมไปถึงชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในวิทยาลัยฯ หลังจากนั้น จะเป็นการชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน ให้คำแนะนำในเรื่องข้อปฏิบัติในการอยู่หอพัก ของนักศึกษาพยาบาลใหม่ ณ หอประชุมศูนย์อนามัยที่ 3
ภาพ/ข่าว จาก น.ส.ศุภาณีฆ์ เจตน์เกษตรกรณ์ นักประชาสัมพันธ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์