ลุยต่อยอด! สภาการศึกษาถกคณะทำงานพลิกโฉมการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สร้างต้นแบบการเรียนการสอน

0
54

ลุยต่อยอด! สภาการศึกษาถกคณะทำงานพลิกโฉมการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สร้างต้นแบบการเรียนการสอน

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะทำงานพลิกโฉมการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล ครั้งที่1/2563 เพื่อร่วมเสนอ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการจัดทำโครงการด้วยพลังคนไทยผ่านโซเชียล

ศาสตราจารย์สุพจน์ หารหนองบัว เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพลิกโฉมการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล ครั้งที่1/2563 ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (13 ก.ค.63) โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการร่วมเสนอ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อจัดทำโครงการพลิกโฉมการศึกษาของชาติ ด้วยพลังคนไทยผ่านโซเชียลมีเดียระหว่างคนต่างวัยที่มีแนวคิด และอุดมการณ์ในการปฏิรูปการศึกษาร่วมกัน อาทิ นายอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล พร้อมด้วยนางสรวงมณฑ์ สิทธิสมาน ประธานคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสื่อดิจิทัล เพื่อนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ,นางสาวชลิดา ดุลยากร ,นางสาวอามีนา กาเซะ เยาวชนคนรุ่นใหม่ รวมถึงนายเกียรติกร อัตรสาร ประธานกลุ่มการศึกษาและการเรียนรู้ สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS) อีกด้วย

ซึ่งในมติที่ประชุมได้เห็นชอบให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ และภาคประชาสังคม จัดทำโครงการพลิกโฉมการศึกษาของชาติ ด้วยพลังคนไทยผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างต้นแบบสาธิตการเรียนการสอน และการลงมือปฏิบัติผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Desired Outcomes of Education : DOE) 3 ด้าน ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2563 คือ 1) ผู้เรียนรู้ 2) ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 3) พลเมืองที่เข้มแข็ง และที่สำคัญคือความเป็นพลเมืองดิจิทัล โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการใช้สื่อดิจิทัลในการพลิกโฉมการเรียนรู้และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของชาติอีกด้วย

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานในรูปแบบของตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยระยะแรก จะเป็นการสำรวจการรับรู้ และความเข้าใจของครูในเรื่องของ DOE ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะผลกระทบต่อการเรียนการสอนหลังสถานการณ์โควิด-19 สำหรับในระยะที่2 เป็นการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอแนวความคิดดีๆ ของครูเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่จะกระตุ้นให้เกิด DOE ของผู้เรียน ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือของเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการผลักดันให้โครงการฯ เป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้วางไว้