“อพท.พื้นที่พิเศษ 4 ร่วม ททท.สำนักงานพิษณุโลก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ประเมิน CBT กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านผารังหมี อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก!!

0
75

“อพท.พื้นที่พิเศษ 4 ร่วม ททท.สำนักงานพิษณุโลก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ประเมิน CBT กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านผารังหมี อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก!!

วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพื้นที่พิเศษ4ภายใต้ ดร.ประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ4 มอบหมายให้ทีมCBT จัดประชุมประเมินการเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่นำไปสู่ความยั่งยืน ตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT Thailand) ครั้งที่ 1 ณ ชุมชนบ้านผารังหมี จ.พิษณุโลก โดยมีคณะกรรมการ คุณณรงค์ สุภาวะ รองผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน จ.พิษณุโลก,คุณรวัสสรร ศิลปาภิสันทน์ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจ.พิษณุโลก, คุณไพเราะ ขวัญอ่อน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จ.พิษณุโลก ,คุณเนตรชนก เจริญสวัสดิ์ และคุณนวพร คงศิริ ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก,คุณปองเลิศ เฉลิมสิริโรจน์ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองเก่า,คุณศราวุธ ทาคำ เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน สทช.ส่วนกลาง เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์
1. พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้สามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ได้
2. เพื่อยกระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเกณฑ์การพัฒนาการ ท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand)

ซึ่งมีโปรแกรมการท่องเที่ยวดังนี้
1.กิจกรรมขันต์5 เพื่อนำไปสักการะเจ้าพ่อร่มขาวด้วยตนเอง
2.กิจกรรมทำไม้กวาดทางมะพร้าว ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.โรงมะม่วงกวน สวนลุงบุญสม ศึกษาการทำมะม่วงกวนรายได้หลักล้าน
4.กลุ่มทอผ้า ศึกษาการทอผ้ามัดหมี่และผ้าไหมประดิษฐ์ที่ได้รับการสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ
5.กลุ่มทอเสื่อกก เรียนรู้และชมการสาธิตทอเสื่อลวดลายต่างๆ
6.วัดผารังหมี เข้าถ้ำสักการะหลวงพ่อเพชรมณี ำระพุทธรูปปูนปั้นปางไสยาสน์องค์ใหญ่ที่สุดของ อ.เนินมะปราง
7.กลุ่มแปรรูบผลิตภัณฑ์ชุมชน ทำกิจกรรมDIYจากเศษผ้า และเลือกซื้อสินค้าชุมชน

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ อพท.4 ต้องการให้เกิดการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายทางการท่องเที่ยวจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาร่วมระดมความคิดเห็นในมุมมองการพัฒนาทุกมิติ ทุกด้านข้อคิดเห็นทุกความคิดเห็น ชุมชนบ้านผารังหมี จะนำไปปรับแก้ไขเพิ่มศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ต่อไป

ดำเนินการโดย นางชวมล แพจุ้ย, นางสาวฐานิตา ดงเรืองศรี, นางสาวบุญเลียม ชมพู เจ้าหน้าที่ อพท.4
ภาพข่าวโดย นางสาวพนาวรรณ บัวคำ , นางสาวจุฑามาศ บุญค้ำ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

###############################