ศพพ.อุทัย ฯ จุดประกายขายความคิด Shift and Share พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ บนพื้นที่สูงกับกะเหรี่ยง

0
42
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ศพพ.อุทัย ฯ จุดประกายขายความคิด Shift and Share พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ บนพื้นที่สูงกับกะเหรี่ยง

นางสาวสุมินตรา สุวรรณกาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “จัดเวทีจุดประกาย ขายความคิด” ภายใต้โครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share ประจำปี 2563 เพื่อ การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาและจัดสวัสดิการในพื้นที่สูง รวมทั้งการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครทุกระดับ ในการเฝ้าระวังและร่วมแก้ไขปัญหาทางสังคม เป็นตำบลสวัสดิการถ้วนหน้า โดยมีกิจกรรม การให้ความรู้บทบาทภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาสังคมในพื้นที่ การแบ่งกลุ่มระดมความคิดและนำเสนอข้อมูลปัญหาและสถานการณ์ในบนพื้นที่สูง รวมถึงการร่วมจัดทำแผนบูรณาการงานด้านสังคมบนพื้นที่สูง เพื่อจะเติมเต็มสวัสดิการทางสังคม 7ด้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการให้ตรงตามความต้องการ และแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว ตรงประเด็น

โดยมีเด็กและเยาวชนบนพื้นที่สูง ซึ่งผ่านการอบรมค่าย”เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในพื้นที่”อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานภาคีเครือข่าย และผู้นำท้องถิ่น จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอบ้านไร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมดังกล่าว

ด้านนางสาวสุมินตรา สุวรรณกาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี ได้กล่าวถึงแผนการขับเคลื่อน การพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง นวัตกรในพื้นที่ต้องเรียนรู้และเข้าใจปัญหาทางสังคมในพื้นที่ ซึ่งแต่ละบริบทพื้นที่จะมีปัญหาทางสังคมไม่เหมือนกัน จึงจำเป็นต้องเรียนรู้อย่างถูกต้อง ผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่าย เป็นพี่เลี้ยงอย่างถูกต้องเช่นกัน รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบเพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความยั่งยืนในชุมชน เกิดพื้นที่การจัดสวัสดิการสังคมโดยตัวชุมชนเองดังกล่าว
/////////////////
นายพชร พัสกุล จ.อุทัยธานี
\