อพท.พื้นที่พิเศษ ๔ พร้อมททท.สำนักงานสุโขทัยและทกจ.สุโขทัย จัดประเมินCBT ทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยว ณ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนวังหาด จ.สุโขทัย

0
99

อพท.พื้นที่พิเศษ ๔ พร้อมททท.สำนักงานสุโขทัยและทกจ.สุโขทัย จัดประเมินCBT ทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยว ณ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนวังหาด จ.สุโขทัย
ศุกร์ ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
สำนักงานพื้นที่พิเศษ๔ ภายใต้ ดร.ประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ๔ มอบหมายให้ทีมCBT จัดประชุมประเมินการเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่นำไปสู่ความยั่งยืน ตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT Thailand) ครั้งที่ ๑ ณ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนวังหาด มีคณะกรรมการจาก สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย (ทกจ.) ,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุโขทัย(ททท.),ท่องเที่ยวเเละกีฬาอำเภอบ้านด่านลานหอย ,ปลัดอำเภอบ้านด่านลานหอยพร้อมทีมงาน และประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองเก่า เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์
๑. พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้สามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ได้
๒. เพื่อยกระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเกณฑ์การพัฒนาการ ท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand)
ซึ่งมีโปรแกรมการท่องเที่ยวดังนี้
๑.วัดจอมศรีรัตนมงคล(วัดวังหาด) ศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของชาวบ้าน โดยเฉพาะตัวพระวิหาร ที่มีความงดงามมีการแกะสลักลวดลายตามบานหน้าต่างที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต ถูกประดิษฐ์โดยช่างมากฝีมือ
๒.ศาลเจ้าปู่ห่มขาว ศูนย์รวมแห่งความเชื่อความศรัทธา
๓.วังขอนแดง ดอยปู่โท้ แหล่งผลิตขวานหินขัดสมัยโบราณก่อนประวัติศาสตร์
๔.พิพิธภัณฑ์โบราณคดีบ้านวังหาด แหล่งรวบรวมวัตถุโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ เช่น ขวานหิน ภาชนะดินเผา และกลองมโหระทึก
๕.ทำกิจกรรมขวานหินขัด เรียนรู้การทำขวานหินขัดสมัยโบราณ
๖.เตาถลุงเหล็ก ซึ่งคาดว่าเป็นแหล่งถลุงเหล็กส่งออกสมัยโบราณ นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมและจะพบเศษชิ้นส่วนของเตาถลุงเป็นจำนวนมาก
๗.อ่างเก็บน้ำแม่ลำพัน แหล่งน้ำสำคัญของบ้านวังหาด มีทัศนียภาพสวยงาม
๘.ผ้าย้อมดินถิ่นก่อนประวัติศาสตร์ ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น
✅โดยกิจกรรมในครั้งนี้ อพท.๔ ต้องการให้เกิดการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายทางการท่องเที่ยวจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาร่วมระดมความคิดเห็นในมุมมองการพัฒนาทุกมิติ ทุกด้านข้อคิดเห็นทุกความคิดเห็น ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนวังหาด จะนำไปปรับแก้ไขเพิ่มศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ต่อไป ภาพข่าว โดยทีม CBT