อพท.พื้นที่พิเศษ4 พัฒนานักสื่อความหมายชุมชนสร้างเรื่องราวทางการท่องเที่ยว “มาแอ๋ววังหาด ของกึ๋นลำขนาด สะอาด ปลอดภัย” ณ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนวังหาด จ.สุโขทัย
9 กค 2563
อพท.พื้นที่พิเศษ 4 ภายใต้ดร.ประครอง สายจันทร์ ผจก.อพท.4 มอบหมายทีมพัฒนานักสื่อความหมายจัดอบรม”นักสื่อความหมายชุมชนสร้างเรื่องราวทางการท่องเที่ยว” ณ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนวังหาด ต.ตลิ่งชัน อบ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนวังหาด
2.เพื่อสร้างนักสื่อความหมายชุมชนตระหนักถึงวัฒนธรรมภูมิปัญญาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
3.เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเมืองสร้างสรรค์จังหวัดสุโขทัย
4.เพื่อเยียวยาและฟื้นฟู มาตราการช่วยเหลือมัคคุเทศก์ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ภายหลังสถานการณ์ COVID-19
5.เพื่อได้เส้นทางเรื่องราวการท่องเที่ยว จำนวน 1 เส้นทาง
โดยมีวิทยากรเชี่ยวชาญได้แก่
▶นายณรงค์ชัย โตอินทร์ ◀มัคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกโลก
และเจ้าหน้าที่ อพท.4
📍วิทยากรกระบวนการ นางชวมล แพจุ้ยจนท.อพท.4 และนายอารีฟาน โต๊ะหมัด เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ อพท.4
โดยมีหัวข้อดังนี้
✅หลักการนำเที่ยวและจิตบริการ
✅ทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและการประเมินแหล่งทรัพยกร
✅การออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
✅เจ้าบ้านเล่าเรื่อง
ผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกชุมชน และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนวังหาด
เส้นทางเรื่องราวทางการท่องเที่ยวชุมชนวังหาด มีความโดดเด่นในเรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนื่องจากการค้นพบหลักฐานโครงกระดูกมนุษย์โบราณ เครื่องมือเครื่องใช้ ลูกปัดเครื่องประดับตั้งแต่สมัยยุคหิน และยุคเหล็ก ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้จะถูกร้อยเรียงให้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องการท่องเที่ยวของชุมชนวังหาด ทั้งนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และกิจกรรมการทอผ้าและย้อมผ้าจากดินที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของวังหาด
อพท.4 เข้าร่วมได้เเก่ นางสาวฐานิตา ดงเรืองศรี จนท.อพท.4 ,นางสาวปราณี คำพวง และนางสาวไอรดา เกษรสกุล เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ อพท.4
📍รายงานข่าวโดย นายอารีฟาน โต๊ะหมัด เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ อพท.4
📍ภาพโดยนางสาวอภิญญา พันธุ์ศรี เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ อพท.4