อุทัยธานี มอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ รถสามล้อชนิดมือโยก รวมทั้งเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทุกระดับ ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

วันนี้ (9 ก.ค. 63) ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ(รถสามล้อชนิดมือโยก)ให้กับคนพิการจำนวน 23 ราย และเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 9 แห่ง เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทุกระดับจำนวน 7 แห่ง ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยมี นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุทัยธานี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัด ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ พร้อม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ดูแลคนพิการ และคนพิการ เข้าร่วมในพิธีการรับมอบ

สำหรับการมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยก) นั้น คนพิการมีความจำเป็นต้องใช้ เพื่อขจัดอุปสรรคในการดำรงชีวิต และให้คนพิการสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมได้โดยสะดวก จึงได้จัดมอบให้กับคนพิการ ในพื้นที่ 8 อำเภอ จำนวน 23 ราย รวมเป็นเงินจำนวน 161,000 บาท

นอกจากนี้ ยังได้มอบเงินสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ พื้นที่ อบต.ป่าอ้อ , อบต.คอกควาย , อบต.หนองบ่มกล้วย , อบต.หนองยาง , เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง , อบต.หนองไผ่แบน , อบต.ทองหลาง , อบต.วังหิน และอบต.น้ำซึม รวมเป็นเงิน 200,000 บาท รวมทั้งมอบเงินสนับสนุน โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 7 แห่ง รวมเป็นเงิน 385,250 บาท ดังกล่าว
/////////////////
นายพชร พัสกุล จ.อุทัยธานี