“เสมา 3 ตรวจเยี่ยม กศน.นครศรีธรรมราช พร้อมชื่นชมศูนย์วิทยา ศาสตร์เพื่อการศึกษาและ”ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี” ในการขับเคลื่อนและบูรณาการการจัดการเรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จในหลากหลายมิติ!!

0
35
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“เสมา 3 ตรวจเยี่ยม กศน.นครศรีธรรมราช พร้อมชื่นชมศูนย์วิทยา ศาสตร์เพื่อการศึกษาและ”ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี” ในการขับเคลื่อนและบูรณาการการจัดการเรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จในหลาหลายมิติ!!

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่า การกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. และคณะ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช และห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” ขุนเขาพนม อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นาย ช โชคชัย คำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายเจียร ทองนุ่น ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรม ราช นายบัญญัติ ลายพยัคฆ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า “ วันนี้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการทำงานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช และห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” เขาขุนพนม อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอชื่นชมการขับเคลื่อนและบูรณาการการจัดการเรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จในหลากหลายมิติ ของศูนย์วิทย์ฯ เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ที่ได้ดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักเรียน นักศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ตลอดทั้งประชาชนทั่วไป จนบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและจุดเน้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับรางวัลคุณภาพในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ รวมถึงการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมวิทยาศาสตร์ได้อย่างน่าสนใจ อันจะเป็นการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมอุดมปัญญา ด้วยการจัดการให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายไปสู่สังคมฐานความรู้วิทยาศาสตร์ ที่แม้มีพื้นที่เล็กๆ แต่เต็มไปด้วยความสุขแห่งการเรียนรู้ รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณการมีส่วนร่วมจาก Good Partnerships เช่น บริษัทเชฟรอน ประเทศไทย ที่เข้ามาให้การสนับสนุนการศึกษาโดยเฉพาะการสร้างฐานเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อให้เยาวชนและคนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ได้ศึกษา เรียนรู้ สัมผัสฐานเจาะน้ำมันในทะเล ว่าเป็นอย่างไร รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการปลูกจิตวิทยาศาสตร์เพื่อให้ลูกหลานของเราเติบโต นำความรู้ที่มีมาพัฒนาชุมชนต่อไป

นอกจากนี้ในส่วนของการสะท้อนปัญหาของทั้ง 2 แห่งในด้านบุคลากรและลูกจ้างนั้น ก็ขอให้จัดทำกรอบอัตรากำลังเสนอต้นสังกัดขึ้นมา เพื่อจะได้วางแผนในการสร้างความมั่นคงในการทำงาน ซึ่งถือเป็นขวัญ กำลังใจให้กับบุคลากรของเราอย่างยั่งยืน รวมทั้งความเสียหายของสถานที่ ที่เกิดจากภัยธรรมชาติต่างๆ จนเป็นผลกระทบต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ นั้น ตนยินดีให้การสนับสนุนและจะได้พิจารณางบประมาณในภาพรวม เพื่อพร้อมสำหรับการให้บริการเด็ก เยาวชน และประชาชนต่อไป

หลังจากนั้น นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ พร้อมด้วยนายปราโมทย์ ธรรมสโรช นายกและอุปนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) และนายมงคล บุญเต็ม ประธานชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำคณะผู้ปกครองและเยาวชนออทิสติก เข้าพบ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ เพื่อขอการสนุนนโยบายการศึกษานอกระบบ สำหรับกลุ่มเป้าหมายบุคคลออทิสติก บกพร่องทางสติปัญญา และการเรียนรู้ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเยาวชนหลายคนพลาดโอกาสทางการศึกษา และ กศน.ถือว่าเป็นรถไฟขบวนสุดท้าย สำหรับเยาวชนกลุ่มดังกล่าว”

ในการนี้ ดร.กนกวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า“ตนมีความตั้งใจขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษานอกระบบสำหรับคนพิการอย่างจริงจัง และยินดีสนับสนุน เพราะเป็นนโยบายที่ได้วางแผนในการขับเคลื่อนที่จะให้เกิด”ระบบบริการในพื้นที่” อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป” รมช.ศธ.กล่าว!!

################################