a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

จ.นครนายก : เสนาธิการทหารบกตรวจเยี่ยมสนามสอบนักเรียนเตรียมทหารรอบที่2 9 กรกฎาคม 2563
เสนาธิการทหารบกพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบเข้าเรียนในโรงเรียนเตรียมทหาร รอบที่2 ประจำปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการป้องกันโควิด-19
ที่ห้องรับรองรัตนโกสินทร์ อาคารกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พลเอกธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสนาธิการทหารบก ประธานอำนวยการสอบฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบคักเลือกนักเรียน เข้าสู่โรงเรียนเตรียมทหาร รอบที่ 2ในส่วนของกองทัพบก ณ สนามสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ก่อนลงพื้นที่ได้มีการประชุมวางแผนการดำเนินงาน กำกับดูแลและการประสานงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีพลโทณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมคณะให้การต้อนรับ จากนั้นได้ตรวจสถานีสอบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกระดับ โดยทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมือในมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี ทั้งการสอบสัมภาษณ์ การตรวจสุขภาพ และออกกำลังกาย ซึ่งละจุดมีการคัดกรองนักเรียน ผู้ปกครองอย่างเข้มงวด ซึ่งกระบวนการสอบทุกสถานี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยทุกขั้นตอน
นพพร ชูทรัพย์/ รายงาน