อพท.พื้นที่พิเศษ4 พัฒนานักสื่อความหมายสร้างเรื่องราวทางการท่องเที่ยว ณ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองบางขลัง จ.สุโขทัย
วันที่ 8 ก ค 63
อพท.พื้นที่พิเศษ 4 ภายใต้ดร.ประครอง สายจันทร์ ผจก.อพท.4 มอบหมายทีมพัฒนานักสื่อความหมายจัดอบรม”นักสื่อความหมายชุมชนสร้างเรื่องราวทางการท่องเที่ยว” ณ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองบางขลัง ต.บางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนตำบลเมืองบางขลัง
2.เพื่อสร้างนักสื่อความหมายชุมชนตระหนักถึงวัฒนธรรมภูมิปัญญาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
3.เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเมืองสร้างสรรค์จังหวัดสุโขทัย
4.เพื่อเยียวยาและฟื้นฟู มาตราการช่วยเหลือมัคคุเทศก์ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ภายหลังสถานการณ์ COVID-19
5.เพื่อได้เส้นทางเรื่องราวการท่องเที่ยว จำนวน ๑ เส้นทาง
โดยมีวิทยากรเชี่ยวชาญได้แก่
▶นายณรงค์ชัย โตอินทร์ ◀มัคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกโลก
และเจ้าหน้าที่ อพท.4
📍วิทยากรกระบวนการ นางชวมล แพจุ้ย และนส.ชรินทิพย์ อ่อนสุวรรณ จนท.อพท.4 และนายอารีฟาน โต๊ะหมัด เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ อพท.4
โดยมีหัวข้อดังนี้
✅หลักการนำเที่ยวและจิตบริการ
✅ทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและการประเมินแหล่งทรัพยกร
✅การออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
✅เจ้าบ้านเล่าเรื่อง
ผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน ได้แก่
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองบางขลัง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางขลัง
ชุมชนตำบลเมืองบางขลัง
🎯เส้นทางเรื่องราวทางการท่องเที่ยวชุมชนตำบลเมืองบางขลังนั้น ได้กล่าวถึงความเป็นมาทางประวัติศาสตร์เรื่องราวการสู้รบที่เกิดจากการรุกรานของขอมสบาดโขลงลำพงในอดีต ทำให้ในเขตเมืองบางขลังนั้นขุดค้นพบโบราณวัตถุได้แก่ พระพิมพ์ หมอโบราณ เป็นจำนวนมาก ชุมชนจึงสร้างเป็นเรื่องราวเส้นทางการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในตำบลเมืองบางขลัง เช่น เส้นทางเกษตรปลอดสารพิษ(ข้าวไรซ์เบอรี่) ผลิตภัณฑ์จักรสานไม้ เป็นต้น
📍รายงานข่าวโดย นางสาวอภิญญา พันธุ์ศรี เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ อพท.๔
📍ควบคุมดูแล ภาพโดย นางสาวไอรดา เกษรสกุล เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ อพท.๔