a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ป.ป.ส.ภาค 6 จัดอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดน

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายวัฒนา เกิดผล. ผู้อำนวยการ. สำนักงาน ปปส.ภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดน หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักอัยการสูงสุด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ และ สำนักงาน
ป.ป.ส. วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมฯ เพื่อให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.มีความรู้ความเข้าใจ ในการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.ในการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 โดยเน้นในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดและแนวทางปฏิบัติการดำเนินคดี รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการดำเนินคดีในชั้นศาล ตลอดจนการบูรณาการ นำพยานหลักฐานเข้าสู่สำนวนการสอบสวน เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับคดียาเสพติดในชั้นศาลมีความสมบูรณ์
อีกทั้ง เป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน ตลอดจน เพื่อประโยชน์ในการประสานดำเนินการร่วมกันต่อไป สำหรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบไปด้วยเจ้าพนักงานป.ป.ส.ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนของภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัดได้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ตำรวจปกครองและศุลกากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานปปสจำนวน 150 นาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2561 ณ ณ โรงแรม เรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว