จ.ศรีสะเกษ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ ดร.กัลยาณี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ “บวร On Tour” ของชุมชนบ้านกู่

0
45

ศรีสะเกษ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ ดร.กัลยาณี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ “บวร On Tour” ของชุมชนบ้านกู่

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 63 ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วนี้ตนได้ร่วมกับ นางประนอม คลังทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เขตตรวจราชการภาคอีสาน ได้เดินทางไปที่ชุมชนคุณธรรมบ้านกู่ ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “บวร On Tour” โดยมี นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางอุบล โรจนวัน ผอ.กลุ่มกิจการพิเศษ นางกาญจนา ไพรวัน หัวหน้าฝ่ายบริหาร นางวัชรี ธนบูลพิพัฒน์ ผอ. กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ นายทะนงศักดิ์ นรดี กำนัน ต.กู่ นายธนากร พรมลิ ปราชญ์ชุมชน ชาวบ้านกู่ และผู้นำชาวบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นางประนอม คลังทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เขตตรวจราชการภาคอีสาน กล่าวว่า โครงการ “บวร On Tour” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี เคารพเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีการน้อมนำศาสตร์พระราชา และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมต้นแบบและสร้างการรับรู้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาและสร้างกระแสของการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนและยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้นำพลังบวรในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม เพื่อเศรษฐกิจชุมชนอย่างยังยืนให้เกิดเครือข่ายการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรของจังหวัดด้วย

ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการ “บวร On Tour” ของกระทรวงวัฒนธรรม ได้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นโครงการที่ทำให้คนในชุมชนมีอาชีพและมีรายได้ เพราะมีการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นทั้งภูมิสังคม ภูมิปัญญา และภูมิทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจากการที่ได้ลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้เห็นความเข้มแข็งและ ความตั้งใจของชุมชนที่แสดงออกถึงความรักความสามัคคี ร่วมด้วยช่วยกัน เวลามีทัวร์มาก็จัดการแสดงของชุดผู้สูงอายุให้ชม และสอดแทรกวัฒนธรรมการบายศรีสู่ขวัญ เด็กนักเรียนในหมู่บ้านก็มาร่วมต้อนรับด้วยการฟ้อนรำที่มีใบหน้ายิ้มแย้ม ไม่ต้องแต่งหน้าโดยปล่อยตามธรรมชาติก็ดูสวยบริสุทธิ์มาก ที่ชุมชนบ้านกู่นอกจากจะมีปราสาทปรางค์กู่ให้ชมแล้ว ยังมีศูนย์เรียนรู้ ให้นักท่องเที่ยวได้ชม ทั้งการสาธิตทำขนมพื้นถิ่น การทอผ้าไหม การเลี้ยงกบ ฯลฯ เป็นพลัง “บวร On Tour” จริง ๆ

นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ชุมชนคุณธรรม บ้านกู่ ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนตามรอยศาสตร์พระราชา ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ ได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวในระยะที่ 3 และระยะที่ 2 ไปแล้ว ซึ่งแต่ละบ้านได้ร่วมกันจัดสินค้าตามความถนัด บางคนจัดบ้านเป็นโฮมสเตย์ บางคนจัดจำหน่ายสินค้าตามอาชีพความถนัดของตนเอง เช่น ใช้ใบตาลสานหมวกวาง วางขายหน้าบ้าน ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ จะได้ชี้แนะแนวทางเพิ่มเติมให้กับชุมชนได้สานต่อ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการฟื้นฟูและสร้างโอกาสสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนได้อีกด้วย

ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ.ศรีสะเกษ