อพท.พื้นที่พิเศษ4 พร้อมทีม CBTสำรวจเตรียมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร “ท่องเที่ยวไทยไปกำแพงเพชร”

วันที่ 6 กรกฎาคม 2563
สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) ภายใต้ ดร.ประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการ อพท.4 นำโดย นายณัฐพงษ์ บุญคำ ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ อพท.4 พร้อมทีม CBT และทีมบริษัท IDS ลงพื้นที่สำรวจ เก็บข้อมูลเตรียมพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ พร้อมหารือพัฒนากิจกรรมขับเคลื่อนการท่องเที่ยว จ.กำแพงเพชร 2 สถานที่ ได้เเก่
🔷 สัมผัสวัฒนธรรม “หมู่บ้านกระเหรี่ยงน้ำตก”ชมวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวปกาเกอะญอ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ซึ่งยังเป็นเส้นทางเชื่อมโยงไปยังน้ำตกคลองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของต.คลองลาน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
🔶 เที่ยวไทดำ บ้านวังน้ำ “ดีแต้…เล้” เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมไทดำ ชุดพื้นเมือง อาหารที่แปลกตา เช่น ปลาปิ้งต๊บ ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลวังยาง ให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลการท่องเที่ยวพร้อมทีมงานบ้านวังน้ำ ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
กิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย อาทิ ⭕ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกระเหรี่ยงน้ำตก
⭕ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านวังน้ำเป็นอย่างดี ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกทีมงาน
ดำเนินการโดย ชวมล แพจุ้ย/ไพลิน พุ่มจันทร์/ชรินทร์ทิพย์ อ่อนสุวรรณ จนท.อพท.4 พร้อมทีมCBT