จ.นครนายก : พุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญวันอาสาฬหบูชา วันสำคัญทางพุทธศาสนา มีการปฏิบัติธรรม เวียนเทียน ถวายเป็นพุทธบูชา

0
22

จ.นครนายก : พุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญวันอาสาฬหบูชา วันสำคัญทางพุทธศาสนา มีการปฏิบัติธรรม เวียนเทียน ถวายเป็นพุทธบูชา

วันทึ่ 5 กรกฎาคม 2563
ที่ศาลาการเปรียญวัดอุดมธานี พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานนำพุทธศาสนิกชน แสดงตนเป็นพุทธมามกะ รับศีล ฟังพระธรรมเทศนา การบรรยายธรรม การถวายเทียนพรรษา ถวายสลากภัตร ผ้าอาบน้ำฝน และร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563 โดยมีพระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมือนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมคณะสงฆ์ ข้าราชการและประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก
วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมจากการตรัสรู้ให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ณ มฤคทายวัน เมืองพาราณสี เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าประกาศ “ศาสนาพุทธ” จึงถือว่าวันนี้เป็นวันที่พระรัตนตรัยเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ ทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน