เมื่อ 29 มิ.ย.63 เวลา 08.30 น. -12.00 น. พล.ต.อาคม พงศ์พรหม รอง มทน.4/ที่ปรึกษา ศปพร./หัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมพุทธศาสนา กอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นประธานในพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาพันธ์ไทยพุทธ จ.สงขลา ในห้วงเทศกาลเข้าพรรษา (6 ก.ค. – 1 ต.ค.63) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ…
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2. ส่งเสริมการอุปสมบทพระภิกษุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. ต้องการให้มีพระภิกษุ สามเณร จำพรรษาในช่วงเข้าพรรษา
4. สร้างกิจกรรมภายใต้โครงการบวร บ้าน วัด โรงเรียน
5. สร้างให้เกิดความรักความสามัคคีและ ความจงรักภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โดยมี พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 สน./ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มภารกิจ
งานเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ, พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม, เจ้าคณะอำเภอสะบ้าย้อยและคณะสงฆ์, คณะทำงานฯ ที่ 4, ฉก.สงขลา, สภ.สะบ้าย้อย, สมาพันธ์ไทยพุทธ จ.สงขลา, คณะกรรมการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ บิดา มารดา รวมถึงญาติพี่น้องของผู้บรรพชา ร่วมพิธีการอุปสมบท โดยมีพระบรรพชา จำนวน 13 รูป เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 28-30 มิ.ย.63 ณ วัดสะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา…///