a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ระยอง-ทต.ทับมา ร่วมกับ ทต.เนินพระ ผนึกกำลังกำจัดผักตบชวาและวัชพืช
ในคลองทับมา

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในคลองทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานเปิดโครงการฯ ภายในงานมีการนำเครื่องจักรกล เรือ พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ประชาชนจิตอาสาฯ ดำเนินการเก็บผักตบชวาและวัชพืชต่างๆ ในคลองทับมา ณ บริเวณหมู่บ้านกรุงไทย ม.3 ต.ทับมา และ ม.1 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ซึ่งจะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน –วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลองทับมา และสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อีกด้วย

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน