“มาดามตามอัธยาศัย ลุยสร้างขวัญกำลังใจ “กศน.-สช.พะเยา” ตั้งธงใช้การเรียนรู้เป็นตัวนำการพัฒนา สู่คนทุกช่วงวัย!!

0
30

“มาดามตามอัธยาศัย ลุยสร้างขวัญกำลังใจ “กศน.-สช.พะเยา” ตั้งธงใช้การเรียนรู้เป็นตัวนำการพัฒนา สู่คนทุกช่วงวัย!!

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา13.30 น.นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ และนายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจของ กศน. สช. ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการ สช.นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา นางมีนา กิตติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา นายผดุงฉัตร ไวทยกุล ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพะเยา และบุคลากร ให้การต้อนรับและเข้าร่วม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย กศน. WOW ของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ทั้ง 6G (6 Good) โดยเฉพาะการพัฒนาครู กศน.และบุคลากร (Good Teacher) ให้สามารถปรับตัวเพื่อจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธภาพ โดยได้ดูแลให้สถานศึกษาปรับตัวอย่างเท่าทัน จัดการอบรมให้ครูมีทักษะผลิตสื่อการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานออนไลน์ ผลิตสื่อหลักสูตรอาชีพ เพื่อสร้างสังคมอุดมปัญญาด้านการจัดการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต ไปสู่วิสัยทัศน์ของจังหวัด “แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเข้มแข็งภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน” รวมทั้งการเปิดโอกาสทางการให้เข้าถึงเด็ก เยาวชน ประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ บนพื้นที่สูง ห่างไกล และทุรกันดาร อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

“ขอขอบคุณทุกภาคส่วนของจังหวัดพะเยา ที่ช่วยพัฒนาการศึกษา เรียนรู้ เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน ซึ่งแม้จะเป็นจังหวัดเล็ก ๆ ท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และมีประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองยาวนาน แต่ถือว่ามีความพร้อมอย่างมาก โดยการนำของพ่อเมืองที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาทุกมิติ ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานของ กศน.และ สช.การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาเพื่ออาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเพิ่มพูนสร้างเสริมสมรรถนะที่จำเป็น เป็นรากฐานของชีวิตที่มั่นคง

ในส่วนของการเตรียมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ได้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการอย่างรอบด้าน รวมทั้งสถานศึกษาของ สช. ทั้ง 43 แห่ง และสถานศึกษาของ กศน.อำเภอทั้ง 9 แห่ง และแหล่งเรียนรู้ เพื่อรองรับการให้บริการการเรียนรู้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีความก้าวหน้าเกี่ยวกับการผลักดันอัตรากำลังข้าราชการ และมีการกำหนดจัดสอบข้าราชการในตำแหน่งผู้บริหาร ครูผู้ช่วย และพนักงานราชการ ของ กศน. จำนวน 1,747 อัตรา ในเร็ว ๆ นี้ โดยจำนวนนี้เป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย 1,272 อัตรา แบ่งเป็น ครูพื้นที่สูง 209 อัตรา ครูพื้นที่ทั่วไป 743 อัตรา และครูพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของสงขลา 320 อัตรา ซึ่งจะเป็นการสร้างความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดจนชีวิตร่วมกัน ขอฝากให้ครู กศน.บนพื้นที่สูงและทุกภาคส่วนในจังหวัด เลือกใช้เครื่องมือและกระบวนการสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม อาทิ วิทยุกระจายเสียง เหมาะกับพื้นที่บนเขาบนดอยสูง การสำรวจความต้องการช่องทางการสื่อสารของผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร ที่จะส่งผลต่อการทำงานพัฒนาจังหวัด” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน

อ่านเพิ่มเติม : https://bit.ly/2NyyDfw

#################################