“เสมา3 ประกาศผลักดันตำแหน่งครู กศน. สำเร็จ “1,747 อัตรา” พร้อมชูนวัตกรรม-แหล่งเรียนรู้แพร่ เป็นต้นแบบระดับพรีเมียม ผสานปลูกสักสร้างร่มเงาหยั่งรากลึกคู่เมืองอย่างยั่งยืน!!

0
33

“เสมา3 ประกาศผลักดันตำแหน่งครู กศน. สำเร็จ  “1,747 อัตรา” พร้อมชูนวัตกรรม-แหล่งเรียนรู้แพร่ เป็นต้นแบบระดับพรีเมียม ผสานปลูกสักสร้างร่มเงาหยั่งรากลึกคู่เมืองอย่างยั่งยืน!!

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อม นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และติดตามภารกิจของ กศน. สช. ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)เรือนมิชชันนารี สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ โดยมีนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ผู้บริหารและบุคลากร กศน. ให้การต้อนรับและเข้าร่วม

“ขอแสดงความขอบคุณและชื่นชมทุกภาคส่วน โดยการนำของผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ที่ได้ร่วมจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติในเชิงพื้นที่ ทั้งในระบบและนอกระบบ ผสานประเพณี วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของแพร่ ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในระบบ การศึกษาของ กศน. ทั้งในรูปแบบนอกระบบ หลักสูตรเพื่ออาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ผ่ายกิจกรรมลูกเสือมัคคุเทศก์ อาสายุวกาชาด เพื่อนำพาจังหวัดแพร่ สู่การเป็น “เมืองแพร่น่าอยู่ ประตูสู่เมืองล้านนา เศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาเป็นสุข” และสอดคล้องกับการยกระดับแพร่ ให้เป็นเมืองสุขภาวะผู้สูงอายุ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วย

สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ที่โดดเด่นและมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ที่สมควรแก่การอนุรักษ์สืบสาน และต่อยอดให้เป็นต้นแบบระดับพรีเมียมอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง “รักถิ่นฐานบ้านเกิด เปิดโลกแห่งการเรียนรู้” ไม่ว่าจะเป็น คลังความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น, เมืองแห่งสุขภาวะผู้สูงอายุ,การเรียนรู้ออนไลน์ (TKP), ลูกเสือ และยุวกาชาดดีเด่น, “เรือนมิชชั่นนารี” เรือนไม้สักโบราณ อายุ 127 ปี ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโบราณ โดยใช้ลิ้มทั้งหลัง, ห้องสมุดหลายแห่งที่มีประวัติอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ เป็นต้น

ในวันนี้มีความรู้สึกเป็นเกียรติ ที่ได้เบิกปฐมฤกษ์ปลูก “ต้นสัก” ต้นแรก ตามโครงการลูกเสือปลูกสักทองให้เมืองแพร่ 10,000 ต้น ให้งอกงามสร้างความร่มเย็นแก่ชาวแพร่ ในโอกาสวันเข้าพรรษา ปี 2563 ซึ่งขอให้ชาวลูกเสือ กศน. และประชาชน มิเพียงปลูกเท่านั้น แต่ต้องดูแล เอาใจใส่ และรักษาให้ต้นสักทั้ง 10,000 ต้น หยั่งรากลึกคู่เมืองแพร่อย่างภาคภูมิใจ และเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้สนับสนุนความอยู่ดี กินดี มีสุข ของประชาชน อย่างมั่นคงเฉกเช่น ลำต้นสักที่ตั้งตระหง่านอย่างแข็งแรงตลอดไป

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีคนนี้ให้ความสำคัญกับขวัญกำลังใจ และรับฟังปัญหาเพื่อการพัฒนา รวมทั้งทลายทุกข้อจำกัด ให้หมดไป ตั้งแต่วันแรกของการรับตำแหน่ง ซึ่งได้ใช้เวลาผลักดันเพียง 2 เดือน จนได้อัตราข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กศน. และขณะนี้ ได้มีกำหนดการสอบข้าราชการในตำแหน่งผู้บริหาร ครูผู้ช่วย และพนักงานราชการ จำนวน 1,747 อัตรา ในเร็ว ๆ นี้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาชีพของคน กศน.ทั่วประเทศ ประกอบด้วย รอง ผอ. กศน.จังหวัด และกรุงเทพมหา นคร 22 อัตรา รอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา 118 อัตรา ครูผู้ช่วย 1,272 อัตรา (พื้นที่สูง 209 อัตรา พื้นที่ทั่วไป 743 อัตรา และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของสงขลา 320 อัตรา) ครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป 318 อัตรา และพนักงานราชการส่วนกลาง 17 อัตรา ซึ่งทั้งหมดนี้ ถือเป็นความตั้งใจตามสไตล์ของคนพูดจริงทำจริง “คำไหนคำนั้น” ต้องทำให้สำเร็จ เพื่อสร้างความมั่นคงก้าวหน้าในการทำงาน และยกระดับความเป็นอยู่ของคน กศน.อย่างยั่งยืน”รมช. ศึกษาธิการ กล่าว!!

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน

###############################