รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกัน

0
25

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 25 มิ.ย.63 เวลา 08.30 น. นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.นว. แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจติดตามและประเมินผลการปฎิบัติการตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะที่ 4 ในด้านการอนุญาตบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาต และ
การเดินทางข้ามจังหวัดโดยรถโดยสารสาธารณะ
เพื่อให้มีการดำเนินการตามมาตรการหลัก และมาตราการเสริม ณ สถานีรถไฟนครสวรรค์ ( หนองปลิง ) อำเภอเมืองนครสวรรค์ และสถานีรถไฟชุมแสง อำเภอชุมแสง