วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานพื้นที่พิเศษ๔ ภายใต้ ดร.ประครอง สายจันทร์ ผู้จัดสำนักงานพื้นที่พิเศษ๔ มอบหมายให้ทีมCBT จัดประชุมประเมินการเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่นำไปสู่ความยั่งยืน ตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT Thailand) ครั้งที่ ๑

0
62

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานพื้นที่พิเศษ๔ ภายใต้ ดร.ประครอง สายจันทร์ ผู้จัดสำนักงานพื้นที่พิเศษ๔ มอบหมายให้ทีมCBT จัดประชุมประเมินการเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่นำไปสู่ความยั่งยืน ตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT Thailand) ครั้งที่ ๑ ร่วมกับ สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน (สทช.) และมีคณะกรรมการจาก ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย (ททท.) , สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย (ทกจ.) , สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย (พช.) และประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองเก่า เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์
๑. พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการทองเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้สามารถบริการ จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ได้
๒. เพื่อยกระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเกณฑ์การพัฒนาการ ท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand)
ณ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองด้ง กิจกรรมในครั้งนี้ อพท.๔ต้องการให้เกิดการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายทางการท่องเที่ยวจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาร่วมระดมความคิดเห็นในมุมมองการพัฒนาทุกมิติ ทุกด้านข้อคิดเห็นทุกความคิดเห็น ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองด้ง จะนำไปปรับแก้ไขเพิ่มศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ต่อไป ขอขอบคุณกรรมการจากทุกหน่วยงานภาคี ค่ะ