“กอ.รมน.จว.ขอนแก่นให้การต้อนรับ คณะ ศปป.4 กอ.รมน.ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ ศปป.4 กอ.รมน.!!

0
57
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กอ.รมน.จว.ขอนแก่นให้การต้อนรับ คณะ ศปป.4 กอ.รมน.ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ ศปป.4 กอ.รมน.!!

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ พล.ท. คำรณ ชาติเสวียง ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและคณะ พร้อมเข้าพบ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง

ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรม ชาติ อย่างยั่งยืน พร้อมรับทราบปัญหาข้อขัดข้องการดำเนินงานตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรม ชาติสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมชี้แจงบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและเสนอแนะปัญหาข้อขัดข้อง

จากนั้นได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามสรุปความคืบหน้าการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนสถานประกอบกิจการฟาร์มสุกรประเวชฟาร์ม ณ บริษัททองอุไรพัฒนา จำกัด ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ทางคณะ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมลงพื้นที่ ได้ให้ข้อเสนอต่อผู้ประกอบการให้ดำเนินการตามกฎหมาย ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและกลิ่นตามที่หน่วยงานได้ให้ข้อเสนอแนะให้แล้วเสร็จภายในสองเดือนนับจากวันที่ตรวจ ซึ่งจะติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในครั้งต่อไป!!

#ทีมงานประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น รายงาน!!

###############################