รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ตรวจติดตามและประเมินผลการปฎิบัติการตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 23 มิ.ย.63 เวลา 19.00 น. นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
พร้อมด้วย หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.นว. ขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ ผู้แทนแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ และ ผู้แทนเทศบาลนครนครสวรรค์ ตรวจติดตามและประเมินผลการปฎิบัติการตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะที่ 4
ในด้านการอนุญาตบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาต และ
การเดินทางข้ามจังหวัดโดยรถโดยสารสาธารณะ
เพื่อให้มีการดำเนินการตามมาตรการหลัก และมาตราการเสริม
ณ ร้านอาหารจันทร์เสวย ร้านเอฟ&เวฟ และ ศูนย์ท่ารถขนส่งจังหวัดนครสวรรค์