ด่วน อบต.ไชยสถานเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม

0
79

ด่วน อบต.ไชยสถานเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ส.ต.ท.ธวัชชัย ดวงจินดา รองนายก อบต. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน กล่าวรายงานต่อนายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายก อบต.ไชยสถานประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่มโดยมีนายอนันต์ ไชยวุฒิ ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลไชยสถาน พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานร่วมพิธีเปิด
สิบตำรวจโท ธวัชชัย ดวงจินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานกล่าวว่าได้รับมอบหมายจากนายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ให้รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานการเกษตร ของกล่าวรายงานต่อท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ดังต่อไปนี้
ด้วยจังหวัดน่าน โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ประกาศจังหวัดน่าน แจ้งว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องการเริ่มต้นต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2563 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ซึ่งจะทำให้มีฝนตกชุกต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย ถือได้ว่าเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้ จึงมีความจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ในฐานะมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้รับการดูแลด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับประชาชน ทั้งที่บ้านและในชุมชนให้สามารถเข้าถึงบริการและได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบจากปัญหาด้านอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม ดังกล่าว ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน จึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญญาอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่มในพื้นที่ตำบลไชยสถานขึ้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลไชยสถานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สาธารณภัยต่าง ๆ ให้สามารถได้รับการช่วยเหลือและดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพจากสถานการณ์สาธารณภัยฯ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน /บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน