ผอ.ประยุทธฯ นำภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ( Co-Learning Space)ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

0
84

ผอ.ประยุทธฯ นำภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ( Co-Learning Space)ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายประยุทธ หลักคำ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้(สพร.) สำนักงาน กศน. พร้อมด้วยอาจารย์ธนัญญา หม่อมสาย และอาจารย์ผลิกา รักเล่ง/สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ได้นำภาคีเครือข่าย ผู้บริหารบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งประกอบด้วย ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว ใจงามและคุณนิสา บัวจุด เดินทางไปจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อติดต่อประสานงาน และร่วมประชุมหารือกับสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราชเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนการขับเคลื่อนเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co-Learning Space) ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563
.
นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกศน. จังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีภาคีเครือข่ายมาร่วมสนับสนุน การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ(Co-Learning Space)ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินงานมาในช่วงเวลาหนึ่งแล้ว ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป หากมีภาคีเครือข่ายมาร่วมสนับสนุนก็จะทำให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้ดียิ่งขึ้น
.
ในปีงบประมาณ 2563 นี้ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ(Co – Learning Space )เป็นนโยบายหนึ่งของการผลักดันกศน.สู่กศน.Wow ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ )ซึ่งสำนักงานกศน.จังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนดให้ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co-Learning Space) การขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว นายประยุทธ หลักคำ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ได้แสดงความคิดเห็นว่าห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความเหมาะสม มีพื้นที่เพียงพอกับการจัดให้เป็น Co – Learning Space ซึ่งประกอบด้วย Working Space,Meeting Space, Learning Space,Exhibition Space,Multimedia Space และ Relax Space เป็นต้น ซึ่งสำนักงานกศน.จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และที่ประชุมได้มีแผนงานร่วมกันแสวงหาความร่วมมือและบูรณาการความสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและนอกจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ(Co-Learning Space) ให้มีความสมบูรณ์และก้าวหน้าและเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สำคัญของประชาชนนครศรีธรรมราชต่อไป

เจนกิจ นัดไธสง รายงาน