“ดร.กนกวรรณ รมช.ศธ.ชื่นชม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมาในการบริหารจัดการ และจัดกระบวนการเรียนรู้ให้บริการแก่ประชาชนอย่างดีเยี่ยม!!

0
99

“ดร.กนกวรรณ รมช.ศธ.ชื่นชม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมาในการบริหารจัดการ และจัดกระบวนการเรียนรู้ให้บริการแก่ประชาชนอย่างดีเยี่ยม!!

(คลิป)

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ.,นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ รมว. ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยมีนางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา,นายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน.พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด กศน.ให้การต้อนรับ

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งว่า“ขอชื่นชมปัจจัยพื้นฐานเทคโนโลยี สภาพแวดล้อม ในการบริหารจัดการ และจัดกระบวนการเรียนรู้ให้บริการแก่ประชาชน ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา ที่สามารถดำเนินงานได้เป็นอย่างดี ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ แม้จะเปิดให้บริการมานานแล้ว โดยได้มีการให้บริการและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมในหลากหลายรูปแบบให้แก่ ผู้เรียน ครู ทั้งในระบบ นอกระบบโรงเรียน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่อีก 4 จังหวัดที่รับผิดชอบ ได้แก่ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ ได้อย่างครอบคลุม

จากการลงพื้นที่ในวันนี้ ได้รับทราบประเด็นปัญหาที่ต้องการรับการสนับสนุน แก้ไข ซึ่งตนจะนำในส่วนที่ต้องการพัฒนาไปวางแผน หาแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขปัญหา ทั้งในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อที่จะบริการประชาชนทุกช่วงวัย ดังเจตนารมณ์ของ กศน.ที่สำคัญได้รับทราบปัญหาของการขาดแคลนบุคลากร การสร้างความมั่นคงให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ก็จะไปเร่งดำเนินการเพื่อเสริมเติมเต็ม ให้สามารถทำงานให้สอดคล้องเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับบุคลากรทุกส่วน

นอกจากนี้การส่งเสริมให้วิทยาศาสตร์เข้าถึงชุมชนมากขึ้นนั้น ขอให้เน้นการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเชิญชวนให้ประชาชนพื้นที่ และ 4 จังหวัด รวมทั้งโรงเรียนมาใช้บริการให้มากขึ้น เน้นทั้งในส่วนของสถานศึกษาและองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ที่จะมีทั้งบุคลากร และประชาชน ให้มีการจัดศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมที่นี่อย่างต่อเนื่อง ส่วนประชาชน ทั่วไปที่ต้องการเสริม ก็ขอให้เพิ่มหลักสูตรการอบรมพัฒนา และเชื่อมโยงกับเครือข่ายให้มาใช้บริการที่นี่ ตลอดจนให้มีการวางแผนการดำเนินงานเชิงรุก ทั้งในส่วนจังหวัด และพื้นที่จนถึงระดับของหมู่บ้าน โดยร่วมกับบุคลากรของ กศน.ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่ชุมชนต่างๆ เพื่อยกระดับความรู้ของประชาชน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น และขอเชิญชวนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมาร่วมกันพัฒนาการศึกษา พัฒนาประชาชน ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เป็นพลังในการขับเคลื่อนงาน กศน.ให้ก้าวหน้า เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่คนทุกช่วงวัยต่อไป” รมช.ศธ.กล่าว!!

ข่าว : เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ กรรณิกา พันธ์คลอง
ภาพ : ปรานี บุญยรัตน์ ณัฐวุฒิ วากะดวน

################################