วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมมือ ทต.นาปรือ ผลักดันผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน New Normal

0
141

วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมมือ ทต.นาปรือ ผลักดันผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน New Normal

วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางวิไล พรหมณี วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมต่อยอดมรดกภูมิปัญญาของท้องถิ่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (CPOT) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศาสนา วัฒนธรรม และอารยธรรม การพัฒนาและยกระดับชุมชนท่องเทียวทางวัฒนธรรม ในวิถีบูรพาสู่ความยั่งยืน แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ การอบรมสืบทอดมรดกภูมิปัญญา พัฒนาผลิตภัณฑ์ “สบู่สมุนไพรฟักข้าว” ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ จัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้อาชีพสมุนไพร กลุ่มพัฒนาอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านเนินหอม ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดย ได้รับการต้อนรับจาก นายบัณฑิต แดงศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนาปรือ ให้การต้อนรับ ร่วมกับผู้บริหารเทศบาลตำบลนาปรือ โดยมีประชาชนและเยาวชนจากสภาเยาวชนตำบลเนินหอม และเครือข่ายสภาวัฒนธรรมตำบลเนินหอม ให้ความสนเข้ารับการฝึกอบรมและถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาของชุมชน และศูนย์การเรียนรู้การเกษตรชุมชนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สร้างรายได้เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชน

ในพื้นที่ชุมชนบ้านนาปรือ-เนินหอม มีทรัพยากรที่หลากหลายทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ วิถีชีวิตของชุมชนที่เรียบง่าย มีแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมทั้งด้านศาสนาโดยวัดเป็นศูนย์กลาง เช่น สวนพุทธประวัติวัดเนินหอม บึงน้ำหลังวัดนาปรือ แหล่งภูมิปัญญาการตีมีด “เฒ่าทองมาเนินหอม” แหล่งผลิตเครื่องดนตรีอังกะลุง รวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรลูกประคบและสบู่สมุนไพรฟักข้าว และทุนทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์ มรดกทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่สืบทอดต่อกันมา ซึ่งชุมชนจะร่วมกันพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยการสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และระดับจังหวัดในการเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นหลังการผ่อนคลายสถานการณ์โควิด-19 และการใช้มาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามวิถีใหม่ (New Normal)

ภาพ-ข่าว สุรชัย ใจบุญ
ผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรี