ความคืบหน้าโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือกองทัพบก – มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์) ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

0
43

ความคืบหน้าโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือกองทัพบก – มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์) ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 89 ณ สโมสรนายทหารค่ายจิรประวัติ มณฑลทหารบกที่ 31 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย พันเอก วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร ได้ลงพื้นที่บริเวณแม่น้ำพิจิตร วัดถ้ำชาละวัน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เพื่อติดตามความคืบหน้าจากการที่หน่วยทหารช่าง กองทัพภาคที่ 3 เข้าดำเนินการการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย, ภัยแล้ง และการจัดการน้ำชุมชนตามแนวทางพระราชดำริ ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ ที่รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณในโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร ซึ่งได้มอบหมายให้ กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 นำกำลังพลพร้อมเครื่องจักรมาดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำรวมทั้งหมด 11 แห่ง ซึ่งขณะนี้ลงมือดำเนินการแล้ว 8 แห่ง โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 21 กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 120 วัน ซึ่งจากการลงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรในครั้งนี้ ได้เดินทางมาพร้อมกับกลุ่มขุนศึกลูกพ่อปู่กอบกู้แม่น้ำพิจิตร ซึ่งเป็นชาวบ้านจิตอาสาที่รวมตัวกันอนุรักษ์ปกป้องแหล่งน้ำธรรมชาติโดยเฉพาะแม่น้ำพิจิตรให้กลับฟื้นคืนชีพมาอีกครั้ง และเมื่อแล้วเสร็จ จะสามารถใช้ประโยชน์ เพื่อการกักเก็บน้ำได้ประมาณ 800,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตร, ก่อให้เกิดรายได้ และขอบคุณกองทัพบก ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ ที่เข้ามาดำเนินการพัฒนาในครั้งนี้ด้วย
สำหรับพื้นที่ ที่กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดพิจิตร จำวน 11 แห่ง ได้แก่
1. แม่น้ำพิจิตร ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร ปริมาตรดินขุด 141,500 ลูกบาศก์เมตร ระยะทาง 9,000 เมตร
2. คลองข้าวตอก ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร ปริมาตรดินขุด 93,680 ลูกบาศก์เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร
3. หนองกระทิง ต.รังนก อ.สามง่าม ขุดลึกเฉลี่ย 4 เมตร ปริมาตรดินขุด 108,800 ลูกบาศก์เมตร
4. บึงสรรพงาย ต.ท่าบัว อ.โพทะเล ขุดลึกเฉลี่ย 4 เมตร ปริมาตรดินขุด 114,850 ลูกบาศก์เมตร
5. บึงคูณ ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง ขุดลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร ปริมาตรดินขุด 127,620 ลูกบาศก์เมตร
6. คลองเถาวัลย์เหล็ก ต.บางลาย อ.บึงนาราง ขุดลึกเฉลี่ย 2 เมตร ระยะทาง 3,100 เมตร ปริมาตรดินขุด 86,750 ลูกบาศก์เมตร
7. หนองสนุ่น ต.บางลาย อ.บึงนาราง ขุดลึกเฉลี่ย 3 เมตร ปริมาตรดินขุด 24,510 ลูกบาศก์เมตร
8. หนองขานาง ต.บางลาย อ.บึงนาราง ขุดลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร ปริมาตรดินขุด 20,860 ลูกบาศก์เมตร
9. หนองอ้อ ต.บางลาย อ.บึงนาราง ขุดลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร ปริมาตรดินขุด 31,710 ลูกบาศก์เมตร
10.หนองหญ้าแพรก ต.บางลาย อ.บึงนาราง ขุดลึกเฉลี่ย 3 เมตร ปริมาตรดินขุด 11,870 ลูกบาศก์เมตร
11.หนองกระสง ต.บางลาย อ.บึงนาราง ขุดลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร ปริมาตรดินขุด 10,980 ลูกบาศก์เมตร