พิษณุโลก เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่นายจ้างเรื่องแรงงานต่างด้าว

0
67

พิษณุโลก เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่นายจ้างเรื่องแรงงานต่างด้าว
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของ พันตำรวจโทภาณุพันธ์ ประเสริฐ สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก พร้อม เจ้าหน้าที่ ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่นายจ้าง และผู้ประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวในพื้นที่รับผิดชอบ
พันตำรวจโทภาณุพันธ์ ประเสริฐ สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ตามนโยบายของ พลตำรวจโทสมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้มอบภารกิจในการตรวจบุคคลและยานพาหนะที่เดินทางเข้ามาในและออกไปนอกราชอาณาจักร เปรียบเสมือนประตูของประเทศ รวมทั้งให้บริการคนต่างด้าวขณะพำนักอยู่ และเป็นแนวหน้าในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ประเทศไทยมีพรมแดนที่่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ โดยติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา 798 กิโลเมตร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1,810กิโลเมตร และสหพันธรัฐมาเลเซีย 547 กิโลเมตร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีหน่วยงานตั้งอยู่ 68 จังหวัด มีช่องทางอนุญาตทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศที่บุคคลใช้สัญจรข้ามแดน 118 ช่องทางอนุญาต ในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมานั้น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ตรวจบุคคลที่เดินทางเข้ามาในและออกไปนอกราชอาณาจักร จำนวน 116,665,288 คน (คนไทย 30,986,314 คน และคนต่างชาติ 85,678,974 คน) ประมาณ 80 % เป็นการเดินทางเข้าออกประเทศโดยใช้พาสปอร์ต ที่เหลือใช้บอร์เดอร์พาส
ดังนั้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงเป็นหน่วยงานที่มีภาระกิจสำคัญยิ่งในการตรวจคัดกรองบุคคลและยานพาหนะทุกประเภทที่ผ่านเข้า-ออก ราชอาณาจักร พร้อมให้บริการคนเข้าเมืองตามนโยบายของรัฐด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และตรวจสอบและดูแลคนเข้าเมืองที่พักอาศัย อยู่ในราชอาณาจักร และป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของคนเข้าเมือง รวมทั้งอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว