“จัดเต็มที่ !นราธิวาสเปิดศูนย์บันดาลไทยจังหวัดนราธิวาสและงานถนนสายวัฒนธรรมวิถีไทย วิถีมือนารอ. .”/โดย สุกรี มะดากะกุล..”
เขียนวันที่ วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน.2561.เวลา.23:54.น.นราธิวาสเปิดศูนย์บันดาลไทยจังหวัดนราธิวาสและงานถนนสายวัฒนธรรมวิถีไทย วิถีมือนารอ ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส หลังเก่า อำเภอเมืองจังหวัด นราธิวาส นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ศูนย์บันดาลไทยจังหวัดนราธิวาสและงานถนนสายวัฒนธรรมวิถีไทย วิถีมือนารอครั้งที่ 2 โดยมี นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส นางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธี ในครั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้มีนโยบาย ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด จัดตั้งศูนย์บันดาลไทยเพื่อเป็นแหล่ง รวบรวมข้อมูล ด้านทุกทางวัฒนธรรมการสร้างแรงบันดาลใจ ในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนา ให้เกิดประโยชน์เชิงคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากชุมชนการดำเนินงานของศูนย์บันดาลใจสอบคล้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ในมิติวัฒนธรรม ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำหรับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจะนำมาจัดแสดงในครั้งนี้บางส่วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมของวัฒนธรรมเช่นเก้าอี้โยกเรือกอและ แท่นวางโทรศัพท์มือถือ ดินสอกอแย นาฬิกาบานอ และบางส่วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ทั้งนี้ชุมชนต่างๆสามารถที่จะนำผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมมาฝากจำหน่าย ศูนย์บันดาลใจจังหวัดนราธิวาสแห่งนี้ได้ ศูนย์บันดาลไทยจังหวัดนราธิวาสและงานถนนสายวัฒนธรรมวิถีไทย วิธีมือนารอ ครั้งที่ 2 จะจัดทั้งแต่วันที่ 22 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ซึ่งภายในงานจะมีการชมพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส นั่งรถไฟสายสืบสานตำนานมือนารอ ชมนิทรรศการภาพเก่าเล่าเรืองมือนารอ นิทรรศการ สาธิตจำหน่าย ผ้าไทย ผ้าทอ ผ้าถิ่นจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน พื้นผักพื้นบ้าน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรีอีกด้วย…”/ภาพ/ข่าว แวดาโอะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส…”/@’Azman…”******************************************************************************