จัดตั้งและเดินหน้าAICต่อเนื่อง เฟส1 เป้าหมายเสร็จภายใน3เดือน

0
18

จัดตั้งและเดินหน้าAICต่อเนื่อง
เฟส1 เป้าหมายเสร็จภายใน3เดือน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารAICเป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center :AIC) ครั้งที่ 3/2563
ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 ผ่านระบบ Zoom Video Conferrence ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านเครือข่ายศูนย์ A.I.C. 77จังหวัดทั่วประเทศ ศพก. แปลงใหญ่ เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer พร้อมด้วย นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงเกษตรฯ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งมหาวิทยาลัยในแต่ละจังหวัด ส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร ร่วมกันปฎิรูปเกษตรไทย สู่เกษตร 4.0 โดยมีวาระสำคัญเช่น การจัดตั้งAICศูนย์แห่งความเป็นเลิศ , การจัดตั้งคณะกรรมการและศูนย์เฉพาะด้านในAICจังหวัด , คณะกรรมการโลจิสติกส์จังหวัด , โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล , โครงการบริการประชาชนด้วยแพลตฟอร์ม(National Citizen Self Service Portal)ร่วมกับสพร.,การส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะและระบบแชร์เครื่องจักรกลเกษตร(AMR), การเปิดหลักสูตรอบรมบ่มเพาะE-Commerce แบบO2O(ออฟไลน์2ออนไลน์)และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมสู่แปลงเกษตร, โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่, โมเดลเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดสู่พาณิชย์ทันสมัย(New Commerce)และเกษตรทันสมัย (Modern Agriculture)ระหว่างกระทรวงพาณิชย์(รมว.พณ.จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์และกระทรวงเกษตรฯ(รมว.กษ.ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) และ AIC Forum เป็นต้นโดยมีเป้าหมายในเฟส1ให้แล้วเสร็จภายใน3เดือน