พิธีแสดงความร่วมมือโครงการ Circular Economy in Action – Drop Point by PPP Plastics และรับตำแหน่งประธานกลุ่ม PPP Plastis

0
59

พิธีแสดงความร่วมมือโครงการ Circular Economy in Action – Drop Point by PPP Plastics และรับตำแหน่งประธานกลุ่ม PPP Plastis

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 9:00 น. โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน หรือ PPP Plastics ภายใต้การนำของ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) และ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) จัดงานแถลงการเปิดตัวโครงการฯ Circular Economy in Action – Drop Point of Used Plastic เพื่อแสดงจุดยืนร่วมกันในการขับเคลื่อนการนำพลาสติกสะอาดกลับไปรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกและนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำวนกลับมาใช้งานได้อีกหลายรอบ “แบบหมุนเวียนไม่รู้จบ” เพื่อไม่ให้พลาสติกเหล่านี้หลุดรอดไปสู่สิ่งแวดล้อมและไม่ไปที่หลุมฝังกลบ เป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะพลาสติกในทะเล และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยการนำกลับมาหมุนเวียนเพื่อทำประโยชน์ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยมี นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก, ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และประธาน PPP Plastics, นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD), นายเกรียงไกร เธียรนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้บริหารภาคเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว รวมทั้ง ภายในงานแสดงความร่วมมือโครงการ Circular Economy in Action – Drop Point by PPP Plastics ในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาเป็นประธานในพิธี และกล่าวเปิดโครงการฯ ณ ลาน Royal Village ฝั่งประตู A เซ็นทรัล วิลเลจ (Central Village) สุวรรณภูมิ

เจนกิจ นัดไธสง รายงาน