พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ แถลงข่าวในประเด็น “การตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในการจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

0
135

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ จุดแถลงข่าว ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา นำโดย พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ แถลงข่าวในประเด็น “การตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในการจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563”
โดยทางคณะกรรมาธิการ ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 กับข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 ในการกระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงศึกษาตรวจสอบเรื่องการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่น และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้งบประมาณฯ ในส่วนนี้ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ทางคณะกรรมาธิการจึงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการฯ ติตตามศึกษาตรวจสอบการใช้บประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาฯ ของรัฐบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน ดังนี้
1. การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กรณีการจัดซื้อชุดของใช้ประจำวัน (Care Set) คนชราป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 งบประมาณ 16.3 ล้าน
บาท
2. การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ กรณีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เจลแอลกอฮอล์ลงมือป้องกันโรคโควิด งบประมาณ 294 ล้านบาทและการจัดซื้อเครื่องอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน6 ชุด เพื่อนำไปใช้ในการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 วงเงินกว่า 1,810,440 บาท
3. การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี กรณีการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือเวชภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 จากบริษัทเอกชนในวงเงินงบประมาณกว่า 20 ล้านบาท เป็นต้น
4. การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาสถานประกอบการโรงแรมเพื่อใช้เป็นสถานที่กักตัวคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือ State Quarantine ซึ่งมีบุคคลหรือกลุ่มบดคลใช้แอบอ้างกับสถานประกอบการโรงแรมในพื้นที่เมืองพัทยา และจังหวัดชลบุรี เพื่อเสนอตัวเป็นนายหน้าในการคัดเลือกโรงแรมที่ต้องการเป็น State Quarantine
นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการ จะได้พิจารณาศึกษาตรวจสอบเรื่องการจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ วงเงิน 400,00 ล้านบาท เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ในการนำวงเงินกู้ไปใช้ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งหากประชาชนมีเบาะแสหรือพบการทุจริต ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถแจ้งข้อมูลให้ทางคณะกรรมาธิการฯดำเนินการตรวจสอบให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยสามารถติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 8319182 โทรสาร 02 8319183 หรือช่องทางอีเมลล์ senate9183@gmail.com