จนท.สวท.ยะลา รวมพลังปรับหน้าดิน เตรียมปลูกผักสวนครัวกินได้ ตามโครงกาา “ที่ว่าง สร้างอาหาร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”

0
89

อับดุลหาดี/ยะลา/14 มิ.ย. 63
จนท.สวท.ยะลา รวมพลังปรับหน้าดิน เตรียมปลูกผักสวนครัวกินได้ ตามโครงกาา “ที่ว่าง สร้างอาหาร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”

วันนี้(14 มิ.ย.63) ที่บริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่ สวท.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา นำโดยนางสุนิสา รามแก้ว ผอ.สวท.ยะลา นำเจ้าหน้าที่ สวท.ยะลา ทำการปรับหน้าดินเพื่อเตรียมปลูกผักสวนครัวกินได้ ตามนโยบาย ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของจังหวัดยะลา

ทั้งนี้ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานแนวทางการสร้างพื้นฐานความพอมีพอกิน พอใช้ ของประชาชน เพื่อให้พึ่งตนเองได้ ซึ่งจะเป็นทางออกสำหรับวิกฤตโรคระบาดที่กำลังเผชิญอยู่ จึงได้แปลงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติระดับครัวเรือน โดยณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนหัวประทศ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอหารในระดับครอบครัวและชุมชน โดยเน้นการพึ่งตนอง และความสามัคคีของคนในชุมชน เพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้

นางสุนิสา รามแก้ว ผอ.สวท.ยะลา เปิดเผยว่า หลังจากที่ทีมงาน สวท.ยะลา ได้ลงพื้นทึ่ ติดตามเรื่องราวการปลูกผักในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดยะลา ซึ่งถือเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับพี่น้องประขาชนในพื้นที่ พวกเราทีมงาน สวท.ยะลา จึงมีความคิดร่วมกันว่า เราน่าจะนำเรื่องราวที่เราเห็น และ สิ่งที่พวกเราได้บอกกล่าวแก่ประชาชน มาทำให้เห็นเป็นรูปธรรม ประกอบกับบริเวณบ้านพัก สวท.ยะลา ยังมีพื้นที่ว่าง ให้เราสร้างความมั่นคงด้านอาหารแก่บุคลากรของ สวท.ยะลา ได้ พวกเราจึง ได้ดำเนินการนำพื้นที่ว่างมาทำเป็นโครงการ “ที่ว่าง สร้างอาหาร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้ดำเนินการ ไถกลบดิน และยกร่อง เพื่อเตรียมความพร้อมของดินในการปลูกผัก ซึ่งตากดินประมาณ 7-10 วัน หลังจากนี้เราก็จะได้ปลูกผัก นานาชนิด เพื่อนำมาปรุงเป็นอาหาร ให้เจ้าหน้าที่ สวท.ยะลา ได้รับประทานต่อไป ภายใต้ ครัวสุขใจของพวกเรา ชาว สวท.ยะลา
ภาพ/ข่าว
อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา