“ครูพี่โอ๊ะ ยกนิ้วให้ กศน.-สช. หนองคาย นำนโยบายสู่การปฏิบัติ ตอบโจทย์โอกาสเข้าถึงการศึกษา เรียนรู้ อย่างยั่งยืน!!

0
67

“ครูพี่โอ๊ะ ยกนิ้วให้ กศน.-สช. หนองคาย นำนโยบายสู่การปฏิบัติ ตอบโจทย์โอกาสเข้าถึงการศึกษา เรียนรู้ อย่างยั่งยืน!!

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจของ กศน.สช.ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ สำนักงาน กศน. หนองคาย โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้เห็นถึงความพยายามในการส่งเสริมกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนนักศึกษา และประชาชน ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาอาชีพ ทักษะ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการค้าออนไลน์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์, โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตร 30 ชั่วโมง, โครงการพัฒนาหน่วยงานสถานศึกษา ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ทั้งสภาพแวดล้อม มุมข่าวสารความรู้ อินเทอร์เน็ต และใช้สื่อ เทคโนโลยี ช่วยจัดการเรียนการสอน, โครงการอบรมจัดกระบวนการเรียนการสอน กศน.แบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน, พัฒนาบุคลากรด้านการสร้างและออกแบบสื่อออนไลน์แบบมัลติมีเดีย และการจัดตั้งศูนย์การค้าออนไลน์ OOCC 1 ร้าน 1 ชุมชน ส่งเสริมให้ กศน.อำเภอทั้ง 9 แห่ง จัดการศึกษาออนไลน์ เพื่อประชาชนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และจำหน่ายผ่านศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. (ONIE Online Commerce Center: OOCC)

ในส่วนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดหนองคายทั้ง 6 แห่ง ที่มาร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ผลงาน และนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปจนถึงผลงานโดดเด่นของนักเรียน ถือว่าดำเนินงานทั้งด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และคุณธรรมจริยธรรมได้เป็นอย่างดี โดยโรงเรียนที่มีความพร้อมมากกว่า ก็สามารถแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และเผื่อแผ่ให้กับโรงเรียนน้องที่ความพร้อมน้อยกว่า ในรูปแบบเครือข่ายโรงเรียนเอกชนที่เข้มแข็งต่อไป

“ด้วยสไตล์การทำงานของครูพี่โอ๊ะ จะเข้าถึงปัญหา ศึกษาข้อมูล และรับฟังเสียงสะท้อนเสมอ รวมทั้งให้ความสำคัญกับขวัญและกำลังใจของครูและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนการจัดกระบวนการเรียนการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาต่อเนื่อง ครอบคลุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย แต่ในขณะเดียวกัน ก็ต้องปรับหลักสูตร การเรียนการสอน ให้มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ดังเช่นจังหวัดหนองคาย ที่มีพื้นที่ติดกับ สปป.ลาว ยาวขนานแม่น้ำโขงเป็นระยะทางกว่า 200 กิโลเมตร และมีด่านพรมแดน 3 ช่องทาง จึงควรที่จะส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้มีความเข้มข้นมากขึ้น เพื่อใช้สื่อสารการค้าขายระหว่างพรมแดน ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร และการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น

ขอให้ครู กศน. และ สช. จงเชื่อมั่นและยืนหยัดต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พร้อมเหนื่อยไปกับรัฐมนตรีคนนี้ ที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา เพื่อสร้างโอกาส ให้เกิดประโ์ยชน์สูงสุดต่อนักเรียนนักศึกษา และประชาชน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว!!

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน”      15/6/2563

################################