รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบครุภัณฑ์ทางการเกษตร” วันที่ 14 มิถุนายน 2563 ท่านวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

0
81

“รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบครุภัณฑ์ทางการเกษตร”
วันที่ 14 มิถุนายน 2563 ท่านวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีมอบครุภัณฑ์ทางการเกษตร โครงการเพิ่มขีดการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัยได้มาตรฐาน แก่เกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน และแปลงใหญ่ข้าวตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัยได้มาตรฐาน ในห้วงวันที่ 12-15 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ในการนี้นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางอุมาพร ดีพรมกุล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินงานโครงการ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สามารถลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต ลดความเสียหายจากการระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนการพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้ มาตรฐานเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัยจนถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและโอกาสในการแข่งขันทางการตลาดที่มากขึ้น/ บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกามาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน