มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาขยายโอกาสการเข้าศึกษา ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ทางานแล้วที่สนใจพัฒนาตนเอง ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา แจ้งต่อสื่อมวลชน

0
237

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาขยายโอกาสการเข้าศึกษา ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ทางานแล้วที่สนใจพัฒนาตนเอง
ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา แจ้งต่อสื่อมวลชนว่า เนื่องจากมีนักเรียน นักศึกษา และผู้ทางานประกอบอาชีพแล้วทั้งข้าราชการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทห้างร้านต่างๆ ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวให้ความสนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรต่างๆที่มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเปิดสอนในปีการศึกษา 2563 ทั้งหลักสูตรปริญญาตรี(ภาคปกติ) สาหรับนักเรียน นักศึกษาและหลักสูตรปริญญาตรีสาหรับผู้ที่ทางานแล้ว (หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์การทางาน) เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะจากปัญหาความไม่สะดวกต่างๆ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ดังเป็นที่ทราบแล้ว มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาจึงเห็นชอบการขยายเวลารับสมัครทั้งสาหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ทางานแล้วในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคปกติ) เปิดรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ (1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการนวัตกรรมการค้า การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (2) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (3) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (4) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (5) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ (6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โดยรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6, ปวช., ปวส., หรือเทียบเท่า ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 066 – 0233883 และสมัครออนไลน์ได้ที่ http://office.cpu.ac.th/applyadmission_cpu/ สมัครด่วนมีสิทธิพิเศษและทุนการศึกษามากมาย เพื่อช่วยเหลือผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID -19
ในส่วนของหลักสูตรปริญญาตรีสาหรับผู้ทางานแล้ว (เทียบโอนประสบการณ์การทางาน) เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6, ปวช., และมีประสบการณ์การทางาน สาหรับผู้สนใจพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพในอนาคตทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และการประกอบธุรกิจส่วนตัว เปิดรับเข้าศึกษาต่อหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ (1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (2) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (3) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (4) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ผู้สมัครเรียนนาประสบการณ์การทางานมาขอเทียบโอนหน่วยกิตได้ เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน เฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 066 – 0233883 , 061 – 7976669 และสมัครออนไลน์ได้ที่ http://office.cpu.ac.th/applyadmission_cpu/ หรือติดต่อโดยตรงที่มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ