a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg 2f6453e08ff89a755590b4f879277842.jpg 424b445a3cd1b494ce0492b83edc7943.jpg

เมื่อ 12 มิ.ย.63, 1430
พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ. 42/ รอง กอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท.) ร่วมพิธีตรวจความพร้อม ศบภ.มทบ.42 ทั้ง กำลังพล อุปกรณ์ และเครื่องมิอเครื่องใช้ สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปภ.12 สงขลา, เทศบาลนครหาดใหญ่, เทศบาลเมืองคอหงส์, นชภ.ร.5, นชภ.ร.5 พัน.1, นชภ.ป.5 พัน.5 และ รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าศูนย์บรรเทาสาธารณภัยค่ายเสนาณรงค์ เพื่อทุกหน่วยเตรียมความพร้อมชาวยเหลือประชาชน เมื่อมีเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้น ได้ทันที ทันเวลา โดยมี พล.ต.อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล ผบ.มทบ.42/ผอ.ศบภ.มทบ.42 เป็นประธาน