“เสมา 3 เปิดตัว “แอปพลิเคชั่น กศน. ออนไลน์” ตอบโจทย์จัดการศึกษาออนไลน์ยุค “New Normal”

0
46

“เสมา 3 เปิดตัว “แอปพลิเคชั่น กศน. ออนไลน์” ตอบโจทย์จัดการศึกษาออนไลน์ยุค “New Normal”

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานเปิดตัว “ Application ‘กศน.ออนไลน์ ” โดยมีนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ., นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัด กศน.เข้าร่วม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. กล่าวตอนหนึ่งว่า “ เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาจนมีศักยภาพที่ตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตหรือ Lifestyle ของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป ได้มอบหมายให้ สำนักงาน กศน. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตนกำกับดูแล ขับเคลื่อนนโยบายการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อการจัดการศึกษาออนไลน์ (Online Learning) และส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ในการจัดการความรู้ เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีร่วมกัน เพื่อนำไปสู่บริการการศึกษาตามความต้องการของผู้เรียนและผู้รับบริการในยุคดิจิทัล อันจะเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการจัดการศึกษาของ กศน. ให้ทั่วถึงทุกที่ ทุกเวลาอย่างแท้จริง ประกอบกับปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขทางสังคมในขณะนี้ คือ การแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่เราจำเป็นต้องมีระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีของการศึกษาทางไกล ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของสำนักงาน กศน. จึงเป็นภารกิจที่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตและเข้ากับยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ที่ต้องพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส การพัฒนาการศึกษาออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น กศน. ออนไลน์ จึงถือเป็นการเริ่มต้นการเรียนรู้ใหม่ ภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ “New Normal” เพื่อให้สอดรับกับการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของ กศน. ที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และตอบโจทย์การใช้ชีวิตกับรูปแบบการเรียนรู้ของคนไทยในยุคดิจิทัลในยุคปัจจุบัน เพราะนอกจากจะสอดคล้องกับนโยบายและสภาวการณ์แล้ว ยังถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์มิติใหม่ของการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในสังคมยุคปัจจุบันได้อย่างครอบคลุม โดยเนื้อหาสาระของแอปพลิเคชั่น แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กศน.ออนไลน์ ซึ่งเป็นการศึกษาเรียนรู้รายวิชา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยระบบออนไลน์ สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา สำหรับนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ 2) กศน.เพื่ออาชีพและคุณภาพชีวิตออนไลน์ โดย นำเสนอหลักสูตรเพื่อการเรียนการสอนต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) เพื่อส่งเสริมความรู้ในลักษณะต่างๆ ของสถาบันการศึกษาทางไกล 3) กศน.ตลาดออนไลน์ โดยเปิดพื้นที่ช่องทางการบริการ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชาว กศน. และประชาชนทั่วไป ในรูปแบบ E-Commerce

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากจุดเริ่มต้นในวันนี้ “แอปพลิเคชั่น กศน.ออนไลน์” จะเป็นกุญแจเสริมสำคัญอีกด้านหนึ่งของการสร้างการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนา สามารถให้บริการเติมเต็มโอกาสในการการเรียนรู้ในทุกมิติ และจะเป็นแอปพลิเคชั่นที่ยั่งยืนในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป ” รมช. ศธ. กล่าว

นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า “จากสังคมที่เปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้ความต้องการเรียนรู้และรูปแบบการเรียนรู้ของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน การพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลได้นำไปสู่บริการออนไลน์ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมยุคปัจจุบัน รวมทั้งการศึกษาด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ ทำให้คนเราสามารถ “เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ทุกที่ และทุกเวลา” (Lifelong Learning Anywhere and Anytime)”

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า “สำนักงาน กศน. ได้ขับเคลื่อนนโยบาย มาอย่างต่อเนื่องโดยการวางแผน จัดและขับเคลื่อนการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดในจัดการศึกษา คือ “สะดวก รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัยและครอบคลุม ในการพัฒนาแอปพลิเคชั่น “ กศน. ออนไลน์” เพื่อใช้กับผู้เรียนของสถานศึกษา ทั้งในส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาเพื่ออาชีพ-คุณภาพชีวิต รวมทั้งการเปิดเพจ “กศน. ตลาดออนไลน์” เพื่อเป็นช่องทางในการค้าขายแก่ผู้สนใจ ซึ่งมั่นใจว่าการจัดการศึกษาออนไลน์ในครั้งนี้ จะเอื้อประโยชน์ให้กับ นักศึกษา ประชาชนผู้สนใจในการเข้าถึงช่องทางการศึกษาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สามารถสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสทางการศึกษาของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาและปลอดภัย เพราะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่อยู่ไกลกัน สามารถรองรับทุก ทั้ง Tablet, Smartphone, คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ได้เป็นอย่างดี”

ข่าว : เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ
ภาพ : ปรานี บุญยรัตน์ !!

#################################