//วิทยากรจิตอาสา 904 วปร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอุทัยธานีขานรับนโยบายอธิบดีกรม พส.คนจนมากลำบากจริงในช่วงวิกฤติโควิด-19

0
51

//วิทยากรจิตอาสา 904 วปร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอุทัยธานีขานรับนโยบายอธิบดีกรม พส.คนจนมากลำบากจริงในช่วงวิกฤติโควิด-19รุดเยี่ยมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค // นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี /วิทยากรจิตอาสา 904 วปร.กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลในพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ โดยประสานในการพิจารณาขอความช่วยเหลือโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานมูลจปฐ พบว่ามีผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่มีฐานะยากจนมาประกอบการพิจารณาผลการสำรวจพบว่ามีผู้มีรายได้ขาดจำนวนมากขาดโอกาสและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่รายได้ไม่เพียงพอค่าครองชีพไม่เพียงพอคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานีจึงจัดหาสิ่งของมอบเครื่องอุปโภคบริโภค นมข้าวสารอาหารแห้งจำนวน 8 อำเภอ 59 ครอบครัว เพื่อบรรเทาช่วงในวิกฤติ โควิด -19 ในครั้งนี้ นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์ฯได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการลงเยี่ยมพบว่าผู้ที่มีฐานะยากจนจริงและพิการป่วยติดเตียงไม่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวบางรายเป็นหัวหน้าครอบครัวจึงได้จัดหาฝึกอาชีพให้แก่สมาชิกครอบครัวเพื่อมีรายได้เสริมเพื่อหาเลี้ยงดูครอบครัวจัดหาอาชีพวางแผนร่วมกับชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหางานจังหวัด กระทรวงแรงงาน เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนในครั้งนี้อีกด้วย /บุญยงค์ สดสอาด รายงาน