ศอ.บต.เร่งหารือการใช้ประโยชน์ที่ดินและดำเนินการป่าชุมชนฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนการปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ในพื้นที่ จชต.

วันนี้ (10 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น. นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการใช้ประโยชน์ที่ดินและการดำเนินการป่าชุมชนฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ จชต. เพื่อการพึ่งพาตนเองสู่ความยั่งยืน พ.ศ. 2563-2568ด้านการปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ในพื้นที่ดินเอกสารสิทธิ์ของประชาชน โดยมี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อมั่นคง ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนา จชต. ศอ.บต. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี ผู้แทนสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 นราธิวาส ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ จชต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวเข้าร่วม ณ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 ศอ.บต.

ตามที่ ศอ.บต.ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีของชุมชนสู่หนทางความมั่นคงและการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับพื้นที่ด้วยการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวง กรม ให้เป็นเอกภาพสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรมนั้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ศอ.บต.ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจครัวเรือนและแก้ไขปัญหาความยากจนผ่านโครงการ “ป่าชุมชน” โดยน้อมนำปรัชญากิจพอเพียงและพระราชดำริปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในหลวงราชการที่ 9 เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรแบบครบวงจร โดยมีเป้าหมายเร่งสร้างความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมโดยขยายและเพิ่มพื้นที่ด้านทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงเร่งสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชนท้องถิ่นโดยระบบการผลิตที่หลากหลาย เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมประชาชนปลูกต้นไม้ในที่ดินตนเอง ชุมชนและที่ดินสาธารณะประโยชน์ และร่วมกันจัดตั้ง “ ธนาคารต้นไม้ ” มีการปลูกต้นไม้อย่างเป็นระบบโปร่งใส ชัดเจน ถูกต้อง และเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนโครงการด้วยความสมัครใจของตนเองโดยมีภาคีทุกภาคส่วนสนับสนุนสร้างพื้นที่ด้านทรัพยากรป่าไม้ที่สมบูรณ์

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการชี้แจงแผนการปฏิบัติการใช้ประโยชน์ที่ดินและการดำเนินการป่าชุมชนฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ จชต. เพื่อพึ่งพาตนเองสู่ความมั่นคงในการปลูกไม้ป่า 3 อย่าง 4 ประโยชน์ ในพื้นที่ดินเอกสารสิทธิ์ของประชาชน รวมถึงหารือเกี่ยวกับพันธุ์ไม้มีค่าที่เพาะปลูกในพื้นที่ได้และศักยภาพการผลิตกล้าไม้ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมวางแผนเป้าหมายการเพาะปลูกพันธุ์กล้าไม้เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน ชนิดของพันธุ์ไม้ รวมถึงศักยภาพของหน่วยงานในพื้นที่จะรองรับให้เท่ากับจำนวนครัวเรือน เพื่อสามารถปลูกต้นไม้ที่สร้างมูลค่าให้มีความยั่งยืนในระยะยาว