พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.)เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562    เมือวันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เด็กไทยรู้คิด มีจิตอาสา ร่วมพัฒนสชาติ” โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กไดเพัฒนาการทางด้านความรู้ มีความสนุกสนาน และมีการแสดงความสามารถที่เหมาะสมตามวัย นำไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพอันเป็นทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป